Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

viera pre mladych

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma.

Spoločnosť, v ktorej Abram žil vyznávala mnohobožstvo a z Abrama sa stal človek, ktorý prijal vieru v existenciu jedného Boha. Pri tejto konverzii mu Boh zmenil meno na Abrahám, čo v preklade znamená “otec národov.”

Abrahám sa pred Bohom ukázal byť poslušným mužom, ktorý dokázal uposlúchnuť Boha až do krajnosti, kedy mal obetovať svojho syna Izáka. Bohu pri tom nešlo o obetu syna, ale o preskúšanie poslušnosti Abraháma aj v extrémnej požiadavke. Pri modlitbe Otče náš, sa podľa vzoru Krista modlíme: neuveď nás to pokušenia. Rozumie sa tým práve pokušenie, ktorým Boh preveruje našu vieru a Boha prosíme, aby skúška nebola nad rámec toho, čo sme schopní ustáť.

Za poslušnosť Boh Abrahámovi sľubuje také množstvo detí ako je hviezd na oblohe. Prvý syn Abraháma, ktorý splodil po súhlase jeho manželky Sáry, so slúžkou Hagar sa volal Izmael. Izmael je praotcom arabských národov, ktoré sú poväčšine moslimské. Medzi židmi a Arabmi začalo veľké nepriateľstvo práve kvôli interpretácii toho, kto je vyvoleným Synom Abraháma.

Nakoľko Izmael bol synom otrokyne (Genesis 16:1-16) a Izák synom zasľúbenia, ktorý mal zdediť Abrahámove požehnania (Genesis 21:1-3), je logické, že medzi oboma národmi vznikla nevraživosť. Po tom, ako sa Izmael vysmieval Izákovi, Sára podľa Biblie prehovorila Abraháma, aby poslal Hagar a Izmaela preč (Genesis 21:11-21). Je pravdepodobné, že toto spôsobilo v Izmaelovom srdci ešte väčšie pohŕdanie Izákom, ktoré sa prenieslo aj na jeho potomkov. Anjel predpovedal Hagar, že Izmael bude predobrazom večného vzdoru, ktorý sa prenesie na jeho potomstvo. (Genesis 16:11-12).

Náboženstvo islamu, ku ktorému patrí väčšina Arabov, urobila toto nepriateľstvo ešte hlbšie. Korán sa rozchádza nad tým, ako sa majú moslimovia správať ku židom. Na jednom mieste prikazuje moslimom, aby sa ku židom správali ako ku bratom a na inom mieste im prikazuje, aby zaútočili na židov, ktorí odmietnu konvertovať na islam.

Nakoľko podľa Starého zákona mal Izák dvoch synov a tí 12 synov, ktorí sa stali patriarchami 12 kmeňov Izraela, rodokmeň samotného Ježiša Krista sa cez Pannu Máriu pripisuje do kráľovského Dávidovho rodu. Ten ešte podľa pôvodného členenia patril do kmeňu Juda. Cez Krista, ktorý rozšíril vieru z vyvoleného židovského národ na všetkých pohanov, sa Abrahám stal spätne otcom všetkých národov, alebo všetkých veriacich, tak ako mu bol Boh predpovedal.

Lost Password

Sign Up