Prečo sa Ježiš nazýva „Synom človeka“ keď je Synom Boha?

viera pre mladych

Položili ste si niekedy otázku, prečo sa Ježiš nazýva Synom človeka a pritom je Božím synom? A prečo veľkňaz na cirkevnom súde s Ježišom si roztrhne plášť a odsúdi Krista na smrť potom, čo povie, že je Syn človeka? Aký má teda tento pojem pravý význam?

V Nazarete všetci Ježiša poznali ako syna Panny Márie. Z dôvodu, že sa narodil z Márie, mohol byť považovaný za skutočného človeka. Každý takto Ježiša poznal. Práve predstava, že Boh má byť zároveň človekom sa neskôr stala pre mnohých dôvodom odmietnutia Ježiša. Stolár z Galilei, teda z oblasti, ktorá pre židov bola skôr označením pre pohŕdanie, trpel rovnako ako vie trpieť človek, mal hlad ako človek ho má, mal smäd ako človek ho pociťuje.

Napriek tomu Ježiš je nielen pravým človekom, ale aj Bohom. Z toho titulu, že je druhou Božskou osobou, je nazývaný Božím synom. V evanjeliu podľa Jána ako prvý nazýva Ježiša Božím synom Natanael: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ (Ján 1,49). Za Božieho syna ho mohli považovať len tí, ktorí mali „srdce skrúšené,“ teda pokorné a pozerali sa na svet nielen zmyslovými očami. Aj preto Cirkev od nepamäti hlása pokánie a sebazapieranie, aby veriaci ľud pestoval a rozvíjal svoj duchovný zrak, ktorý vidí inak ako zrak telesný.

Ježiš samotný sa pred svojím ukrižovaním na cirkevnom súde pred veľkňazom nazýva Synom človeka. Robí tak v rámci odpovede na to, či on je Božím synom.

Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, Boží Syn.“ Ježiš mu odpovedal: „Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“ Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal:„Rúhal sa!“ (Mt 26, 63 – 65).

Ježiš Kristus v tomto prípade používa označenie Syn človeka nielen, aby zvýraznil svoje človečenstvo, ale označenie Syn človeka pochádza zo Starého zákona, kedy kráľ Dávid na označenie Mesiáša používa označenie Syn človeka. Skutočnosť, že veľkňaz si roztrhol rúcho v momente ako Ježiš povedal slovo Syn človeka znamená, že veľkňaz identifikoval, že sa Ježiš vyhlásil za Mesiáša v kontexte proroctva kráľa Dávida. Ak by označenie Syn človeka znamenalo iba odvolanie sa na synovstvo z matky Panny Márie, potom by v odpovedi Krista tak ako ho zaznamenal evanjelista Matúš, identifikáciu s Bohom nevidel.

V tomto kontexte teda môžeme povedať, že označenie Boží syn a Syn človeka je identické.  

Lost Password

Sign Up