Spoznajme krásu katolíckej viery

spoznajvieru

Michael Voris

Katolícka viera bola veľakrát skúšaná. V súčasnosti je katolícka viera skúšaná nevedomosťou samotných veriacich. V živote sa snažíme byť dobre vzdelanými ekonómami, právnikmi, lekármi a považujeme to za samozrejme, aby sme uspeli v živote. Jediný dôvod prečo človek žije je, aby sa dostal do neba a získal večný život. Úspešný život je pre veriaceho človeka ten, ktorý sa končí v nebi. Bezdomovec, ktorý svoj život ukončil v stave milosti posväcujúcej a môže dosiahnuť nebo, viedol na zemi úspešný život. Prezident, alebo predseda vlády, ktorý svoj život ukončili v stave smrteľného hriechu, viedli neúspešný život. Ježiš v evanjeliu hovorí trikrát viac o pekle ako o nebi a upozorňuje nás, že väčšina ľudí ide širokou cestou, ktorá vedie do pekla. Do neba nič nečisté podľa Ježiša nevstúpi, bez ohľadu na to, kto je nositeľom nečistoty. To, čo je nečisté však určuje Boh a nie človek. Je potrebné, aby sme spoznali vieru, ktorá je zrkadlom pre náš život. Koľko ľudí sa porovnáva v živote so zlými, aby vyzneli dobre. Koľko ľudí nejde v prikázaný sviatok na Svätú omšu, aj keď je to Boží príkaz s odôvodnením, že to nie je potrebné, veď nikoho nezabili, nič neukradli. “Nie som Hitler, ani Stalin, som v podstate dobrý človek”, zvykneme hovoriť. Ježiš nás upozorňuje, že ak chceme vstúpiť do neba, musíme byť dokonalí ako je Boh dokonalý. To znamená, že nám nestačí sa porovnávať so zlými, ale musíme sa začať porovnávať s dokonalosťou.

“Nie každý, kto mi hovorí Pane, vstúpi do kráľovstvá nebeského.” Boha teda nemiluje ten, kto prechováva nejaký pocit, ale ten, kto plní Božiu vôľu a Božie príkazy. Boj o vlastnú spásu treba brať vážne. Boj o vieru je najťažší boj, ktorý na zemi môžeš viesť a to preto, lebo samotný diabol dáva všetku energiu a schopnosti do boja o tvoju dušu. Neveríš v Boha? Diabol v neho verí. Svätej Kataríne Sienskej Boh zjavil, že keby sa obrátila následkom jeho ukrižovania iba jedná jediná duša, podstúpil by všetky muky aj tak. Takú má hodnotu tvoja duša. Buďte dokonalí ako je Váš Otec na nebesiach dokonalý. Voči Bohu nemáme povinnosť prechovávať žiadne pocity. Voči Bohu máme zachovávať jeho prikázania. Generácie veriacich za komunistického režimu nedostávali žiadne alebo len minimálne vzdelanie v oblasti katolíckej viery. Nie ani tak vlastnou vinou vyrástli generácie veriacich, ktorí majú len všeobecné, zjednodušené, prípadne úplne mylné znalosti o viere, v ktorej boli pokrstení. Prechod z komunizmu do liberalizmu u veľa ľudí ešte len prehĺbil priepasť medzi vlastnou predstavou čo viera je a autentickým katolicizmom. Úlohou každého veriaceho je vlastnú vieru uchovávať a rozvíjať modlitbou, meditáciou a vzdelávaním sa v nej. Ctený arcibiskup Fulton J. Sheen povedal: “To čomu veríš tak sa správaš. A ak sa nesprávaš podľa toho čomu veríš, začneš veriť práve v to, čo robíš.” Preto je dôležité, aby katolík vedel čomu verí, aby ho táto viera formovala na ceste k Bohu a večnej spáse.

Nie je jedno, po ktorej ceste kráčaš. Nie je jedno čomu veríš a už vôbec nie je jedno, ktorej Cirkvi si súčasťou. Podľa biskupa Sheena je len pár sto ľudí, ktorí vyslovene nenávidia Katolícku cirkev. Na strane druhej sú milióny, ktorí nenávidia vlastnú predstavu, ktorú o Katolíckej cirkvi majú. Predstavme si teda to, čo predstavuje pravú katolícku vieru a čo tvorí Svätú Katolícku cirkev. Katolíci tvoria spoločenstvo nielen medzi sebou, ale aj s oslávenou Cirkvou v nebi, teda svätými dušami v nebi a trpiacou Cirkvou, teda dušami v Očistci. Navzájom si ako bratia a sestry musíme pomáhať na ceste do neba. Cieľom tohto programu je pomôcť vám prísť do neba. Dať vám čo najviac informácii, ktoré sú pravdivé. Predostrieme iba to, čo je učením Katolíckej cirkvi a je v súlade s Katechizmom Katolíckej Cirkvi. Aké rozhodnutia urobíte na základe týchto informácií je už Vaša voľba.

Nikto nechce ísť do pekla. Do pekla nás však privedie jeden jediný smrteľný hriech, ktorý nie je oľutovaný a odpustený tu na zemi. Kým človek žije, má nárok na nekonečné Božie milosrdenstvo. Ak zomrie, čaká ho Božia spravodlivosť. Boh je nielen nekonečne milosrdný, ale je aj nekonečne spravodlivý. Nie človek určuje čo je hriech. Hriech určuje Boh v podobe Desať Božích prikázaní. Výklad týchto prikázaní zjavil do opatery Katolíckej cirkvi, ktorú vedie v oblasti magistéria, teda učiteľského úradu. Sú hriechy, ktoré sú za všetkých okolností, od svojej podstaty zlé a nemôžu byť ospravedlniteľné žiadnym dobrým úmyslom. Je potrebné, aby sme o nich vedeli. V prípade štátnych zákonov, každý akceptuje tvrdenie, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Nie je Boh viac ako štát?
V cykle Pravá katolícka viera sa pokúsime priblížiť základné pravdy viery uceleným a čo najzrozumiteľnejším spôsobom, aby sme všetci odhalili krásu, hĺbku a plnosť viery, ktorú nám Boh zjavil.

Lost Password

Sign Up