Kedy človek dostáva prideleného anjela strážcu?

spoznajvieru

Anjeli strážni sú spomínaní naprieč celým Svätým Písmom. Tak Starý zákon, ako aj Nový zákon zmienku o existencii anjelov strážnych potvrdzujú. Samotný Ježiš Kristus v evanjeliu podľa Matúša hovorí: “ Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 18:10).

Otázka kedy a komu je pridelený anjel strážny, nie je vo Svätom Písme ozrejmená. Je pridelený anjel strážny každému človeku v momente počatia alebo momentom krstu iba veriacim? Pápež Pius XII a cirkevní otcovia sv. Basil a Jeroným, ako aj učiteľ cirkvi sv. Tomáš Akvinský zastávajú názor, že každý jeden človek má vlastného anjela strážneho bez ohľadu na to, či je alebo nie je pokrstený.

Jediná zmienka o tom, kedy je pridelený anjel strážca človeku, sa nachádza v Katechizme katolíckej cirkvi, kde sa píše: “ Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom. Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu (CCC 336).

Ako vidíme zo znenia, presný moment, kedy je anjel strážca pridelený človeku je spomenutý aj v katechizme iba všeobecne. Svätý Jeroným definoval pozíciu, ktorá bola v Cirkvi zastávaná dlhé stáročia, že anjel strážny je človeku pridelený v momente narodenia. Svätý Anselm neskôr poopravil, že je to v momente, kedy sa duša spája s telom. V roku 1987 kardinál Joseph Ratzinger hovorí, že pri počatí je “duša bezprostredne stvorená Bohom.”

Teória o stvorení duše v momente počatia nepatrí napriek tomu do dogmatického učenia Cirkvi. Zdá sa, že práve táto teória je najbližšia aj kontextu slov Ježiša Krista v evanjeliu podľa Matúša.

Kým Cirkev nestanovuje presne najskorší moment, kedy Boh prideľuje človeku anjela strážneho, katechizmus Cirkvi stanovuje moment, kedy je to najneskôr. Práve v tomto duchu sa dajú rozumieť slová “každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera.” Jedným z daností sviatosti krstu je, že udeľuje vieru. Znamená to, že krst je najneskorším momentom, kedy človek získava anjela strážcu, ktorý ho spravuje celý život.

Lost Password

Sign Up