Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

komentare

Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí je však pyšná na to, akí sú vzdelaní a dokonalí a majú vždy posledné slovo. Boh týmto ľuďom už nemá čo povedať, lebo majú pocit, že všetko o ňom už vedia. Takým Boh odporuje.“  

Sviatok Troch kráľov, ktorý slávime 6.1. je príkladom, ako laici na základe vlastnej duchovnej námahy a zjavení prišli k presvedčeniu, že v maštali, pod Betlehemskou hviezdou sa narodil Boh. Títo Traja mudrci k poznaniu dospeli na základe Písma a pozorovania javov na oblohe. Aj nebeské mocnosti totiž slúžia na oslavu Boha a Boh cez ne manifestuje svoju veľkosť. Mudrci verili, že vo Svätom písme je zjavené Božie slovo, ktoré treba brať hodnoverne a riadiť sa podľa neho.

Zrejme každý veriaci človek dnešnej doby má tendenciu si myslieť, že keby žil v čase Krista, spoznal by v ňom Boha. Tak trochu s nepochopením pozeráme, ako mohli tamojší ľudia neposkytnúť Panne Márii miesto v hostinci pred pôrodom, nevedieť, že malé dieťa je Boh. Žiadna doba veriacich to však nemala jednoduchšie. Uveriť vtedy, že v malom dieťati, ktoré sa podobalo na všetky ostatné deti je Boh, bolo rovnakou výzvou, ako veriť, že v Eucharistii, ktorá sa podobá na ostatné oplátky, sa ukrýva Boh so svojím telom, krvou a Božstvom.

Boh sa na rozdiel od nás ľudí stal človekom len preto, aby mohol zomrieť mučeníckou smrťou. My sa rodíme, aby sme žili. On sa narodil, aby zomrel. Preto najväčšími sviatkami kresťanstva je Veľká noc. Na Kalvárii Boh naplnil zmysel svojho života. Veľa ľudí si rovnako myslí, že keby boli vedľa Krista na kríži, spoznali by ho rovnako, ako ho spoznal dobrý lotor.   

Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen nám nasvietil čo všetko musel dobrý Lotor ignorovať, aby dokázal v Ježišovi spoznať Boha. Lotor vedel, že Krista odsúdili všetky inštitúcie, ktoré majú autoritu. Odsúdil ho veľkňaz, teda akoby vtedajší „pápež.“ Odsúdil ho predstaviteľ najvyššej svetskej moci Pilát a lotor nemal presne odkiaľ vedieť, ako to bolo u Herodesa, takže predpokladal, že aj ten. Navyše ho zradil vlastný človek, ktorý s ním chodil roky, takže asi vedel prečo. Môže sa toľko ľudí mýliť? Môže sa mýliť náboženská aj svetská moc, aj keď sa nemajú radi alebo pri Ježišovi našli vzácnu zhodu? Lotor mal všetky dôvody veriť, že Kristus niečo urobil. V pokore srdca však videl opak. Prosme teda pred sviatkom Zjavenia Pána o pokorné a skrúšené srdce, aby sme sa mohli započítať medzi tých, čo sú na strane Krista. Byť na strane Krista v dnešnej dobe znamená byť aj na strane zachovávania a obhajoby Učenia Cirkvi, ktoré sú zjavením Boha pre veriaci ľud.

Lost Password

Sign Up