Pápež: Moc, sláva a peniaze sú nástrahami diabla

katecheza

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium dnešnej Prvej pôstnej nedele (porov. Lk 4,1-13) rozpráva o udalosti pokúšania Ježiša na púšti. Po štyridsiatich dňoch pôstu je Ježiš trikrát pokúšaný diablom. Najprv ho diabol vyzýva, aby zmenil kameň na chlieb (v. 3); potom mu z výšky ukazuje kráľovstvá zeme a ponúka mu možnosť stať sa mocným a slávnym spasiteľom (v. 5-6); nakoniec ho vyvedie na najvyššie miesto chrámového návršia v Jeruzaleme a nabáda ho vrhnúť sa dolu, aby grandióznym spôsobom dal najavo svoju božskú moc (v. 9-11). Tieto tri pokušenia predstavujú tri cesty, ktoré svet zakaždým ponúka so sľubmi veľkých úspechov, tri cesty na naše oklamanie: chamtivosť, chtivosť po majetku – mať, mať, mať; ľudská sláva a využívanie Boha pre vlastný prospech. To sú tri cesty, ktoré nás poblúdia.

Tá prvá je cesta chamtivosti po majetku. Toto je vždy zákernou logikou diabla. Ten začína prirodzenými a oprávnenými potrebami ako jedlo, živobytie, sebarealizácia, zakusovanie šťastia, aby nás potom postrčil k presvedčeniu, že toto všetko je možné bez Boha, ba dokonca proti Bohu. Ježiš mu ale oponuje, keď hovorí: «Napísané je: „Nielen z chleba žije človek“» (v. 4). Pripomenutím dlhého putovania vyvoleného ľudu púšťou Ježiš dosvedčuje, že sa s plnou dôverou odovzdáva do prozreteľnosti Otca, ktorý sa vždy stará o svoje deti.

Druhým pokušením je cesta ľudskej slávy. Diabol Ježišovi hovorí: „Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka [moc a sláva] bude tvoja“ (v. 7). Človek je schopný stratiť celú svoju dôstojnosť, nechať sa skorumpovať bôžikmi peňazí, úspechu a moci, len aby dosiahol vlastné sebapresadenie. A vychutnáva si opojenie prázdnou radosťou, ktoré ale zakrátko pominie. Vedie to aj k vystatovaniu sa ako páv, k márnomyseľnosti, no je to prchavé. Preto Ježiš odpovedá: «Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť» (v. 8).

A potom tretie pokušenie: využívanie Boha pre vlastný prospech. Diablovi, ktorý citovaním Písem vyzýva Ježiša, aby si od Boha vyžiadal ohromujúci zázrak, Ježiš opätovne oponuje pevným rozhodnutím zostať pokorný a plný dôvery voči Otcovi: «Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“» (v. 12). Takto odvracia azda to najrafinovanejšie pokušenie: chcieť „stiahnuť Boha na našu stranu“, žiadajúc od neho milosti, ktoré v skutočnosti majú slúžiť uspokojeniu našej pýchy.

Svet nám tieto tri cesty predkladá s ilúziou, že len tak získame úspech a šťastie. Ale v skutočnosti sú tieto cesty úplne cudzie spôsobu, akým koná Boh. Naopak, v skutočnosti nás od Boha oddeľujú, lebo sú dielom Satana. Ježiš, ktorý osobne čelí týmto skúškam, víťazí po tri razy nad pokušením, lebo sa úplne stotožňuje s Otcovým plánom. A ukazuje nám tieto prostriedky: vnútorný život, viera v Boha, istota v jeho lásku. Istota, že Boh nás miluje, že je Otcom, a že s touto istotou zvíťazíme nad každým pokušením. Ale chcel by som upozorniť na jednu zaujímavú vec. Ježiš pri odpovediach pokušiteľovi nevstupuje do dialógu, ale odpovedá na tri výzvy čisto Božím slovom. Toto nás učí, že s diablom sa nevedie dialóg. Nesmieme s ním viesť dialóg, odpovedáme mu jedine Božím slovom.

Využime teda Pôstne obdobie ako ten najlepší čas na očistenie sa, na zakúsenie utešujúcej prítomnosti Boha v našom živote. Materský príhovor Panny Márie, ikony vernosti Bohu, nech nám je oporou na našej ceste a pomáha nám vždy odmietať zlo a voliť si dobro.

Zdroj: Vatican News

Lost Password

Sign Up