Arcibiskup Sheen: To, že Kristus sa narodil z panny, pochopil aj Luther

Hlavne postavy evanjelia katecheza slider

Narodenie Krista je neoddeliteľne spojené s panenstvom Panny Márie. V modlitbe Verím Boha nám Cirkev predkladá – „narodil sa z Márie, vždy Panny.“

Najskôr si povedzme aký je dôkaz, že Boh sa narodil z Panny. Luther katolícku Cirkev napadol, že predkladá k viere veci, ktoré nie sú obsiahnuté vo Svätom písme. Predstavme si, že žijeme počas prvých 25 rokov rannej Cirkvi po zoslaní Ducha Svätého. Ako by ste odpovedali na otázku – čomu mám veriť? Čo je obsahom kresťanskej viery? V tomto období by ste nemohli povedať, prečítaj si Nový zákon a tam to máš uvedené. V tomto čase ešte nebol totiž napísaný Nový zákon. Museli ste veriť tomu, čo ranná cirkev hlásala.

V celom Novom zákone, ktorý vznikol neskôr, nie je jedna jediná veta, kde by apoštolom Kristus prikázal napísať evanjeliá. Evanjeliá spomínajú iba raz, že Ježiš písal a aj to prstom do piesku. Naopak, to čo Ježiš apoštolom prikázal, aby išli do sveta a kázali v jeho mene.

Ako mohli niečo kázať, keď nemali žiadne evanjeliá? Evanjeliá len zaznamenali to, čo už bolo v rannej Cirkvi ústne hlásané. Ústne hlásanie z generácie na generáciu nazývame “tradíciou.” Obsah bol už prítomný v cirkvi a v určitom čase sa človek rozhodol túto tradíciu spísať. To vysvetľuje úvod evanjelia podľa sv. Lukáša: „Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova.“ (Lk 1,1). Byť služobníkom slova znamená, ústne hlásanie evanjelia pred tým, ako bolo písomne zaznamenané.

Evanjeliá nevytvorili Cirkev, ale Cirkev vytvorila evanjeliá. Cirkev neuverila v panenstvo Panny Márie, pretože by nám to hovorili evanjeliá, ale preto, že cirkev ako tajomné telo Kristovo, tomu verila od začiatku a ona to následne preniesla do evanjelií. Svätý Lukáš bol doktor a práve on ako doktor o tom píše. Veľa učení cirkvi bolo napádaných heretikmi od úplného začiatku. Protest proti Kristovi bol totiž v Cirkvi od začiatku. Neexistuje však žiaden heretik v rannej cirkvi, ktorý by spochybňoval panenstvo Panny Márie. Dnes by sme predpokladali, že by to bola úplne prvá doktrína, ktorú by sme atakovali. Ale práve naopak. Panenstvo Panny Márie bolo akceptované veriacimi a aj heretikmi. Bolo by bláznovstvom niekoho presviedčať o panenskom pôrode Krista, ak by neveril v Božstvo Ježiša a v jeho nepoškvrnené počatie.

V evanjeliu máme dva príbehy opisujúce narodenie. Narodenie Jána Krstiteľa a narodenie Ježiša Krista. Všimnime si však na čo pri každom pôrode evanjelia dávajú dôraz. Pri Jánovi Krstiteľovi je dôraz dávaný na Zachariáša, ako otca. Jemu bolo narodenie Jána Krstiteľa zvestované. Evanjelium pri zvestovaní narodenia Ježiša do popredia dáva matku. Prečo je dôraz na Pannu Máriu? Pretože išlo o nepoškvrnené počatie a panenský pôrod.

Vzniká otázka, nemohol Ježiš prísť na tento svet aj inak? Samozrejme, že áno. Nakoniec Ježiš sa vôbec nemusel narodiť. Prečo, ale Boh chcel, aby išlo o panenský pôrod? Ježiš chcel niekoho veľmi dobrého, kto ho na tento svet prinesie. Ježiš bol kráľ neba a zeme. Žiaden kráľ nechce prichádzať po zablatenej ceste, ale po krásnej aleji posiatej kvetmi. Čistota bola touto cestou. Bez tejto čistoty, ktorá bola uchovaná nepoškvrneným počatím, by pre nás ľudí vznikol zároveň problém. Ako by sa totiž mohol narodiť nevinný človek, ako baránok, ktorý mal byť zabitý, ako dokonalá obeta, keď by na sebe mal dedičný hriech? Už by nedokázal byť dokonalou čistou obetou, ktorá musela byť obetovaná na zadosťučinenie Božej spravodlivosti, ktorá je rovnako veľká ako Božie milosrdenstvo. Takže otázka znela. Ako sa Boh môže stať človekom, ale zároveň zostať čistý ako Boh?

Musel byť človekom, ako my, inak by nevedel za človeka priniesť obetu. Musel však zostať človekom bez hriechu a čistý ako Boh. Musel zostať vyňatý od toho príšerného prúdu hriechu, ktorý prechádzal z človeka na človeka. Ježiš musel byť nevinný rovnako, ako Adam pred tým, ako zhrešil. Ježiš bol Novým Adamom. Je to ako keď loď pláva po špinavej rieke a má vstúpiť do čistých vôd. Ako to urobiť, aby sa voda nepremiešala a nezašpinila čistú vodu? Vytvorí sa plavebná komora, do ktorej sa pustí čistá voda, loď vyzdvihne a môže plávať ďalej. Ak by Ježiš na sebe zanechal dedičný hriech a následne by sa nechal ukrižovať, nebola by to dokonalá a čistá obeta. Touto plavebnou komorou, ktorá vyzdvihla hriešneho človeka a umožnila mu uchovať dokonalú bezhriešnosť bolo nepoškvrnené počatie Panny Márie a jej panenský pôrod. Ježiš od Márie dostal človečenstvo a zároveň neprišiel o svoje Božstvo.

Ven. Arcibiskup Fulton J. Sheen

Lost Password

Sign Up