Hrozí Cirkvi po Synode o Amazónii schizma?

dianie Dianie v Cirkvi

Kardináli Raymond Burke a Walter Brandmüller vyzvali listom z 28. augusta kolégium kardinálov, aby odmietli pracovný dokument Instrumentum laboris na Synodu o Amazónii, pretože jeho jednotlivé časti nie “sú len v nesúlade s pravým učením Cirkvi, ale idú priamo proti nemu.” Kardináli tento pracovný dokument považujú za bezprostrednú hrozbu pre Cirkev.

Pracovný dokument hovorí o Amazónii ako o území, kde sa “osobitným spôsobom zjavil Boh.” Kardinál Müller už v minulosti prehlásil, že takéto tvrdenie je v rozpore s učením Cirkvi a zaváňa pohanstvom. Kardinál upozornil, že Boh sa v plnosti zjavil v Ježišovi Kristovi a tvrdenie, že sa osobitne zjavil na nejakom území je degradáciou Kristovho vykupiteľského diela. Cirkev zároveň učí, že zjavenie Boha v osobe Ježiša Krista je pre ľudstvo konečné a žiadne iné sa neočakáva.

Kardinál Brandmüller osobitne poukázal, že za predsedu synody o Amazónii bol vymenovaný kardinál Hummes, ktorý je protagonistom “teológie oslobodenia,” čo bude podľa neho “mať negatívny dopad na synodu.” Ďalší dvaja spolupredsedajúci sú podľa kardinála biskup Kräutler, ktorý presadzuje ženenie kňazov a biskup Overbeck, ktorý “sa usiluje o zmenu učenia cirkvi v otázke homosexuality.”

Kardinál Hummes predsedá organizácii presadzujúcej teológiu oslobodenia pod názvom: “Pan-amazónska cirkevná sieť (REPAM). V apríli v Bogote bol vypracovaný za jej súčasti dokument pod názvom Výzvy a návrhy z Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorý tvrdí, že “Eucharistia má symbolický charakter,” “všetky náboženstvá sú si rovnaké a prinášajú rovnakú cestu spásy.” Dokument zároveň vyzýva k ukončeniu “patriarchálneho vnímania Cirkvi” a vyzýva na presadenie “ekologickej a feministickej teológie.”

Synoda o Amazónii sa uskutoční 6 – 27 októbra 2019.

Lost Password

Sign Up