Vianočný pozdrav slovenského kardinála Jozefa Tomka z Vatikánu

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi Viera a život

Vatikán 24. decembra (RV) Prinášame vianočný pozdrav slovenského kardinála Jozefa Tomka z Vatikánu. 

– 

Drahí krajania, zo srdca vám prajem radostné sviatky Narodenia nášho milosrdného Boha. Nech milosrdná láska Božieho Dieťaťa prinesie radosť a pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Požehnané Vianoce všetkým vám! 

Drahí rodáci, 

nikdy nezabudnem na „pole pastierov“ neďaleko mestečka Betlehema, ktoré som navštívil pred viacerými rokmi. Toto pole s priľahlým prirodzeným prístreším pre ovce prešlo do dejín ľudstva. Na tejto rovine sa odohrali udalosti, ktoré majú dosah pre všetkých ľudí a pre všetky časy, aj pre nás. Rozpráva nám o nich na spôsob kronikára vzdelaný spisovateľ, evanjelista Lukáš. 

Išlo tu naozaj o mimoriadnu udalosť počas súpisu čiže sčítania ľudu, ktoré nariadil rímsky cisár August. Každý občan sa mal zapísať vo vlastnom meste, odkiaľ pochádzal. Boží Syn si zvolil túto príležitosť a toto miesto, aby sa stal človekom a narodil sa z mladučkej Panny menom Mária. Z nej a iba z nej si vzal malý Ježiš svoju ľudskú prirodzenosť. Tak sa uskutočnilo tajomstvo vtelenia, ktoré  ohlásili tamojším pastierom a  vyslovene aj „všetkým ľuďom“ nebeskí poslovia slovami: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“. Tajomstvo, ktoré evanjelista Ján opísal výrazom „Slovo (rozumie sa druhá božská osoba) sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. 

Betlehem prekvapuje. Boh prekvapuje, keď sa stáva človekom, lebo on si  volí sám všetky okolnosti svojho vtelenia a narodenia. Všetko tu dýcha jednoduchou skromnosťou a dôstojnou chudobou. Jeho matka je čistá dievčina z Nazareta, miesto narodenia sú dokonca jasličky pre zvieratá, prvá spoločnosť sú pastieri oviec na poli, ktoré nevyzerá na zvlášť bohatú úrodu. Ako to pekne vyjadril Svätý Otec František: „On si vyvolil prebývať v našej histórii takej, aká je, s celou váhou jej obmedzení a jej skúšok. Tak ukázal jedinečným spôsobom svoju milosrdnú a láskyplnú náklonnosť k ľudským tvorom. On je Emanuel, Boh s nami; Ježiš je Boh s nami“. 

Naše Vianoce si majú zachovať ducha Betlehema, ducha vzájomnej lásky a solidárnosti, ducha skromnosti a spolucítenia s chudobou a s núdznymi ľuďmi. Vy rodičia, buďte štedrí vo svojich daroch, ale nepreháňajte. Vy deti, netrápte rodičov vysokými nárokmi. Rozšírme však svoj pohľad aj okolo, mimo našej rodiny. Snažme sa „rozšíriť priestory lásky“ aj na takých, ktorí tú lásku azda najviac potrebujú a z hanby skrývajú svoju chudobu alebo biedu. 

Betlehem nás učí správne hodnotiť náš život: každodenné i zvláštne potreby, vedieť rozlišovať duchovné a materiálne hodnoty, dávať prednosť vzrastu na duchu a na ľudskom cítení, nestavať na materiálnom bohatstve a nepohŕdať chudobnými. Betlehem nás učí milovať rodinu a vedieť sa pre ňu obetovať. Malý Ježiško nám predstavuje aj nesmiernu hodnotu každého dieťaťa. 

Jedným slovom, Betlehem je škola opravdivej ľudskej lásky, ktorá robí šťastným človeka a buduje lepšiu spoločnosť ľudí. Taká láska nečaká na odplatu: pochádza z milého, štedrého srdca. V betlehemskom Dieťati sa nám narodil náš milosrdný a láskavý Boh, ktorý sa nám prihovára v ľudskej podobe. 

Drahí krajania, zo srdca vám prajem radostné sviatky Narodenia nášho milosrdného Boha. Nech milosrdná láska Božieho Dieťaťa prinesie radosť a pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Požehnané Vianoce všetkým vám! 

zdroj: TKKBS

Lost Password

Sign Up