Kardinál Burke vydal stanovisko k dianiu v cirkvi

Dianie v Cirkvi

Kardinál Burke sa vyjadril pre americké média k najnovšiemu vývoju ohľadom publikovania správy generálneho prokurátora štátu Pensylvánia o sexuálnom zneužívaní ako o jave, ktorý má viacero dimenzií.Prvá je protiprávna tak z pohľadu svetského, ako aj kánonického práva. Kardinál si nemyslí, že riešenie krízy má v rukách Konferencia amerických biskupov, ale celá záležitosť spadá pod autoritu pápeža. “Svätý otec stáročia disponuje dostatočnými právomocami, aby vedel priamo zasiahnuť voči akémukoľvek arcibiskupovi, biskupovi..” Ježiš podľa Burkeho k veriacim pristupuje cez riadne vysvätených kňazov tým, že spravujú cirkev, hlásajú evanjeliu a vysluhujú sviatosti. “Sme svedkami veľmi vážnej straty dôvery zo strany veriaceho ľudu voči svojim pastierom.Toto musí byť nastolené pre pravú katolícku vieru a aby sa tak mohlo stať, treba prísť na koreň celej veci.”
Druhá dimenzia je prorocká a dáva do pozornosti zjavenia Panny Márie vo Fatime, ktorá svet varovala, že nastane odpadnutie od viery. Kardinál je presvedčený, že svet v oblasti praktickej sexuality prestal uznávať Boží zákon. “Vo svojej podstate to má prameň už v presvedčení, že sexuálna aktivita je prípustná mimo manželstva, čo je nesprávne, absolútne chybné.” dodáva kardinál Burke. Musíme priznať, že perverznosť v oblasti sexuálnych mravov, tak rozšírená v spoločnosti, je prítomná aj v cirkvi.”Burke si myslí, že textácia Kódexu kánonického práva z roku 1983 v časti postihu za sexuálne delikty klerikov (1395), mohla u niektorých nesprávne vzbudiť dojem, akoby cirkev tieto hriechy nepovažovala za tak vážne, ako to bolo formulované v kódexe z roku 1917. Preto v kontexte toho, čo sa v cirkvi deje, si myslí, že by sa malo zvažovať prehodnotenie tejto textácie. “Podľa mojich skúseností, tam kde je vážne porušenie mravov, dochádza aj k hriechom proti siedmemu Božiemu prikázaniu a časných dobier Cirkvi” reagoval na otázku, či by malo prísť k finančnému auditu vo všetkých diecézach v kontexte informácií, že sa mali používať financie cirkvi na zahladzovanie deliktov.“Som presvedčený, že ak zohľadníme veľa aspektov, nielen tento, ktorý je teraz v popredí, diabol je v súčasnosti veľmi aktívny.” Jediné duchovné riešenie vidí kardinál Burke v tom, čo nám v evanjeliu predkladá Ježiš Kristus ako jediné riešenie pre vyhnanie určitého druhu diablov: pôst a modlitbu.

 

Lost Password

Sign Up