Slávime 200 rokov Tichej noci

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi

Na Štedrý večer si katolíci pripomenú 200 rokov od skoncipovania najslávnejšej kresťanskej koledy – Tichej noci. V roku 1818 svet po prvýkrát počul v kostole sv. Mikuláša, v malej rakúskej dedinke Oberndorf, túto koledu, ktorá sa aj vďaka náhode spopularizovala po svete.  

Slová koledy skoncipoval katolícky kňaz otec Jozef Mohr a muziku zložil Francis Xavier Gruber, miestny organista. Traduje sa, že “Tichá noc” bola rýchlo zložená, nakoľko na miestnom orgáne myši prežrali vzduchové vaky a veriaci museli spievať v sprievode gitár. Miestny kňaz preto rýchlo chcel zložiť pre gitary koledu.

Podkladom pre Tichú noc sa stala kňazova báseň, ktorú zložil v roku 1816, aby jednoduchým slovníkom veriacim priblížil udalosti narodenia Ježiša. Aj napriek tomu, že v danej dobe jazykom Cirkvi bola latinčina, Tichá noc vznikla v nemčine, čo bolo pri malých a odľahlých farnostiach v danej dobe bežné. Popularite Tichej noci prispela aj politická atmosféra danej doby. Jozef II. podporoval rozvoj nemeckého jazyka a ľudia mali v pamäti ešte napoleonské vojny. Svojou jednoduchosťou a pokojom Tichá noc bola balzamom pre mnohých veriacich.

K popularizácii Tichej noci dopomohla náhodná udalosť, keď Carl Mauracher, ktorý v roku 1825 prišiel do dediny opraviť organ, v ňom našiel noty a slová Tichej noci. Keďže pochádzal z lokality Tyrolska, ktoré bolo známe ľudovými festivalmi, jeho propagácia Tichej noci sa rýchlo rozšírila cez súbory po Rakúsku a prostredníctvom emigrantov aj do Spojených štátov. Práve tu zo šiestich slôh prišlo k prerobeniu Tichej noci do troch a k jej masívnej popularizácii.   

Lost Password

Sign Up