Fulton J. Sheen: Odíď Satan!

Katechézy Fulton J. Sheen Viera a život

Môj priateľ, ktorý je kňazom v Číne mi povedal o príbehu, ako stretol malé 12 ročné dievča zahalené v šatke. Keď sa na ňu pozrel, preľakol sa a to ani nie tak z fyzickej škaredosti, ako zo spôsobu jej reakcií. Keď sa dievčaťu prihovoril francúzsky, odpovedala dokonalou francúzštinou. Keď taliansky, odpovedala dokonalou taliančinou. Keď latinsky, odpovedala dokonalou latinčinou. Ani jeden tento jazyk dievča neštudovalo. Keď k nej priložil relikviu svätca, dostala záchvat. Keď priložil iba obal bez relikvie, vysmiala ho. Keď uskutočnil exorcizmus, dievča sa dostalo do normálu.

Myslím si, že je na čase, aby sme aj my veriaci získali solídne vysvetlenie kto je to diabol a dostali ho v inom obraze, ako nám ho predkladá bulvárna tlač.

Najskôr Vám diabla predstavím z psychiatrického pohľadu. Všetko čo prináša nezhodu a rozdelenie je diabolské. Ak sa pozrieme na nezhody v cirkevných spoločenstvách a v Cirkvi, medzi laikmi vidíme, že vplyv diabolského narastá. Všetky nezhody sú vždy následkom diablovho ducha, ktorý nás obklopuje. Vždy keď Cirkev prinesie veľkú tému, svet sa ju snaží vysvetliť z iného uhla. Psychiatrická veda vyrástla na snahe pomôcť ľuďom vyriešiť problémy rozpoltenosti, násilia a sexuálnej identity. Nechajme psychiatrov psychiatrami a pozrime sa do Biblie. Keď Kristus vyhnal z chlapca diabla, aké boli jeho charakteristiky? Bol nahý, bol agresívny a na otázku ako sa volá, odpovedal légia. Légia bolo 6000 členov. On, jeden, sa nazval 6000. Nie je to rozpoltenosť osobnosti? Takže tento človek bol rozpoltený, miloval nahotu a bol násilný.

Keď sa Kristus spýtal apoštolov tú najdôležitejšiu otázku na zemi potom, čo bol medzi židmi už známy: Za koho ľudia považujú Syna človeka, odpovedať nevedeli ľudia, odpoveď nepoznali ani apoštoli, poznal ju len Svätý Peter. Kristus však pokračuje a hovorí o svojom utrpení a ukrižovaní. Vtom tento istý Peter sa zdráha a hovorí: to sa ti nesmie stať. Je to v tejto chvíli, kedy Ježiš hovorí: odíď Satan. Predstavme si tú skutočnosť, že Peter osobne v tejto chvíli bol satan. Dobre sa nad tým zamyslime. Behom jeden a pol minúty sa z Petra, ktorému bolo zjavené Bohom, že Ježiš je Boh, stal Satan. Prečo ho Ježiš nazval Satanom?

Musíme sa vrátiť na začiatok Kristovho pôsobenia a na vysoký vrch, kde bol Ježiš diablom pokúšaný. Pripomeňme si tie tri pokušenia, ktoré nášmu Pánovi predostrel satan. Z tohto pochopíme, že základnou esenciou všetkého diabolského je odmietnutie a nenávisť ku Kristovmu krížu.

Ježiš je na vysokej hore a Kristus dostal od Satana predostreté tri skratky ako uniknúť krížu a získať masy. Diabol sa Krista cez tieto skratky pýta. Chceš, aby ťa nasledovali masy? Ale to nedosiahneš tým, že sa vystrieš na kríž. Pozri sa na tieto kamene. Nepodobajú sa ti na chlieb? Daj ľuďom chlieb a budú Ťa milovať a následovať. Ľudia majú svoje inštinkty. Sú hladní, chcú mať moc, milujú sex. Daj im to, čo chcú a budú Ťa milovať, len im nehovor o ťažkej a úzkej ceste. Staneš sa takto nepopulárnym a ja chcem, aby si bol populárnym. Aká je teda prvá diablová skratka? Život bez pravidiel, sebazaprenia, disciplíny. Rob to, po čom tvoje telo túži.

Druhé pokušenie spočíva v tom, že ľudstvo nikdy nebude kríž následovať, pretože ľudí priťahujú zázraky, prekvapenia, ligotavé pozlátka. Priťahuje ich všetko to, čo ich nadchne a kedy budú môcť zakričať aké je to úžasné. Keď sa im to opozerá, treba im dať ďalší zázrak ešte väčší. Urob im niečo takéto. Vystrel sa na mesiac. Hoď sa dole zo skaly a nech sa ti nič nestane. To je skutočný zázrak. Urob to a davy Ťa budú následovať, ale nechoď na kríž, to ti davy neprinesie.

Tretie pokušenie je to, čím si bude prechádzať Cirkev nasledujúcich 100 rokov. Viera ustúpi politike. Na čo sa zaoberať teológiou, zmŕtvychvstaním, večnosťou. Jediné na čo záleží je politika. Diabol v rukách držal celú zemegulu a ukázal Ježišovi, všetky tieto kráľovstvá sú moje. Všetky ti ich dám, ak padneš dole na kolená a budeš sa mi klanať. Je to po prvýkrát, čo diabol hovorí pravdu? Sú naozaj všetky kráľovstvá jeho?

Toto je tretie pokušenie diabla. Nestarať sa o Božie veci, ale len o politické a sociálne usporiadanie. Teraz sa vráťme späť a odpovedzme si, prečo Ježiš nazval Petra satanom. Peter urobil presne to isté, o čo sa pokúšal Satan na hore pokušenia, keď odrádzal Krista od kríža a povedal: To sa ti nesmie stať. Sme ochotní uznať tvoje Božstvo, ale nie tvoj kríž. Toto je biblický význam toho, čo je diabolské. Tento duch už vstúpil do Cirkvi. Všimnite si ako ustupuje z Cirkvi umŕtvovanie, sebazapieranie, disciplína na školách, v seminároch. Odpor k disciplíne je prejavom nenávisti ku krížu. Asketizmus a kresťanská disciplína dokázala rozložiť diktátorské režimy. Nie preto, že by sa poddali, ale že sa nedali zlomiť.

Arcibiskup Fulton. J Sheen

Lost Password

Sign Up