2.10. Svätí Archanjeli a anjeli strážni

Katolícka viera svaty Život svätých

Jednou z kľúčových súčastí katolíckej viery je existencia anjelov. Zo Svätého písma, ale aj zo zjavení svätým vieme, že zjavenie anjela človeku, je sprevádzané strachom. Vždy, kedy sa vo Svätom písme anjel zjaví,  osloví človeka « Neboj sa ! ». Prečo by to bol anjel zakaždým hovoril, keby jeho zjavenie nebolo sprevádzané hrôzou? Dôvod je jednoduchý. Anjel je čisto duchovná bytosť a my ľudia sme fyzické bytosti, ktoré sú povolané k duchovnosti. Predstavovanie si anjelov ako chlapčekov s krídlami s polonaivnými úsmevmi je pekné v predvianočnom období, ale anjeli sú bytosti obrovskej majestátnosti.

Spoznanie anjelského sveta je veľmi dôležité pre človeka. Osud človeka je veľmi úzko spätý s anjelmi. Brány pekla človeku otvoril archanjel, ktorý sa s tretinou anjelov postavil proti Bohu. Tento archanjel predstavuje príšernú silu, ktorá nerobí nič iné ako to, že chce, aby tvoj večný život nebol v nebi s Bohom. O čo väčšmi budeme rozumieť anjelskému svetu, o to väčšmi budeme rozumieť boju, ktorý sa odohráva o našu dušu. Anjeli prešli tým istým bojom medzi dobrom a zlom, ako prechádzame my tu na zemi a rozumejú mu.

Ako vieme o existencii anjelov? Vieme o nich z viacerých zdrojov. Predovšetkým je to Sväté písmo. Vo Svätom písme je okolo 600 zmienok o anjeloch. Taktiež vieme o anjeloch z rozprávania Ježiša Krista. A po tretie preto, lebo ich samotní ľudia počas svojho života videli. Ako Ježiš povedal sv. Tomášovi, blažení čo uverili a nevideli. My osobne sme anjelov vidieť nemuseli, ale to, že nám o ich existencii hovorí Ježiš, je primárnym a dostatočným dôvodom našej viery v ich existenciu.

Anjeli majú určitú funkciu, ktorú vykonávajú. V hebrejskom význame “anjel” znamená posol. Anjeli sú nadprirodzené bytosti, ktoré disponujú dokonalým poznaním, intelektom a slobodnou vôľou. Anjeli v nebi si vybrali dobro v momente, kedy mali možnosť si dobro vybrať, ale nie z donútenia, ale na základe svojho slobodného rozhodnutia. Rozhodli sa oslavovať Boha, slúžiť Bohu a nás žijúcich ľudí ochraňovať na našej ceste do neba.

Kľúčovým slovom pri spáse človeka je “slobodná vôľa.” Čo znamená slobodná vôľa? Je to voľnosť pri rozhodovaní sa zvoliť si dobro. V myslení západnej modernej civilizácie sa častokrát slobodná vôľa predstavuje ako možnosť zvoliť si čokoľvek. Toto, ale nie je v súlade s Božím plánom. Boh za žiadnych okolností nedal človeku slobodnú vôľu preto, aby sa rozhodol pre zlo. Tento koncept sa do ľudskej mysle dostal na základe pôsobenia diabolských síl a je to deformáciou slobodnej vôle, ako ju stvoril Boh. Slobodná vôľa nemá človeka primäť k tomu, aby sa rozhodol pre čokoľvek čo chce, ale aby sa rozhodol pre Boha.

Prečo je pes nižšie stvorenie ako človek? Pretože nemá slobodnú vôľu pri rozhodovaní sa pre Boha. Z materiálneho sveta má túto vlastnosť jedine človek. Toto je jediný dôvod, pre ktorý Boh človeku dal slobodu, aby sa mohol dobrovoľne a slobodne rozhodnúť pre Boha. Čo je podstatou intelektu? Je to schopnosť pochopiť veci vo svojej podstate a úplnosti také aké sú a nie aké sa zdajú byť. Čím väčšmi je osoba schopná pochopiť veci vo svojej úplnosti, tým ju považujeme za múdrejšiu.

Nadprirodzený svet existuje mimo čas a priestor. Inak povedané, nadprirodzený svet nie je limitovaný časom, nakoľko čas v nadprirodzenom svete neplynie. Duchovné bytosti nie sú staršie po 1000 rokov a ani nezahynú po milión rokoch. Preto hovoríme, že pre ne je 1 deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Taktiež duchovné bytosti nie sú ohraničené priestorom. A dôvod pre to je, že nie je žiadna matéria, ktorá podlieha zmene v čase a ktorá pôsobí v určitom priestore.

Kniha Genezis sa začína stvorením prirodzeného sveta. Dávno predtým však Boh stvoril nemateriálny, nadprirodzený svet. A vytvoril ho stvorením nadprirodzených duchovných bytostí, ktoré majú len intelekt a slobodnú vôľu. Matéria, telo, človeku bráni, aby dosiahol úroveň tak intelektu, ako aj slobody, porovnateľnej s anjelmi. Na strane druhej však toto obmedzenie, ktoré je spôsobené matériou má pre človeka aj svoje výhody. Matéria nás nerobí dokonalými a práve preto človek od Boha dostáva tzv. druhú šancu. Druhú šancu anjeli nikdy nedostanú. Ak sa anjel pri svojom dokonalom intelekte, pri plnom poznaní Božieho plánu do najmenších detailov, slobodne rozhodne proti Bohu, toto rozhodnutie je konečné a trvalé. Predstava pre nás ľudí, že anjeli sa nachádzajú v nemateriálnom svete, kde neplatia limity, ktoré poznáme my ľudia, je nemožná. Ale aj napriek tomu je toto poznanie pre nás kľúčové, nakoľko po smrti sa naša duša dostane do tohoto istého nemateriálneho sveta. A tak, ako pri anjeloch, aj pri ľudskej duši bude platiť, že akékoľvek jedno rozhodnutie je konečné.

Existencia času a priestoru veľmi ovplyvňujú človeka a to nielen podľa toho ako žije, ale aj ako myslí. Hmota je vždy podriadená duchu. Prečo? Pretože duch je vyššia moc. Hmota ma slúžiť duchu. Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré sa nachádzajú v úplne inej dimenzii bytia. Napriek tomu prišli do prieniku s našim materiálnym svetom, pretože Boh vo svojom pláne to tak zariadil a anjelom to prikázal. Majú nás radi, ochraňujú nás, robia to, čo im Boh nariadi, čo majú voči nám vykonať.

Musíme si uvedomiť, že anjeli vlastnia dokonalé poznanie. Pre anjela neexistuje proces poznávania. On sa neučí. Ak mu je niečo zjavené k poznaniu, pozná to úplne a dokonale. V momente svojho stvorenia, anjel pozná všetko. Nemusí navštevovať žiadnu školu a ísť z ročníka do ročníka. Neexistuje, ale ani priestor na omyl. Žiaden anjel nemôže Bohu povedať, že ho zlé  počul, niečo prepočul, inak pochopil a pod. Anjelský intelekt chápe všetko čo mu je zjavené, v dokonalosti a v úplnosti. Ak však na základe tohto poznania anjel príjme slobodné rozhodnutie, nikdy nevie toto rozhodnutie vziať späť, či ho odvolať, ale ani ho oľutovať. Takto sa jeho rozhodnutie stáva večným. Takto sa prítomnosť stáva večnosťou. Každé jedno rozhodnutie je rozhodnutím konečným a pre večnosť. Naši pozostalí predkovia, ktorí sú už na druhom svete, sa nachádzajú už vo svete zakonzervovanom na večnosť. Rozhodnutia na tomto svete podmieňujú konečné rozhodnutie vo večnosti.

Anjeli všetko chápu v kategóriach. Anjel chápe koncept spravodlivosti bez toho, aby musel poznať príklady a na nich sa postupne učil čo je spravodlivosť. Anjel sa nepotrebuje popáliť, aby zistil, že oheň páli. Moderný svet rád hovorí o osobnosti človeka. Čítame knihy, ktoré sú návodom, ako sa máme lepšie spoznať. Spoznaj sám seba. Človek totiž mení názory, inak vníma vekom a skúsenosťami svet. Anjeli seba samých poznajú úplne. Keby nebolo zrkadla alebo iného odrazu, človek ani nevie ako fyzicky vyzerá. Častokrát zisťujeme aký majú iní ľudia na nás názor a to preto, aby sme si urobili o sebe samých obraz alebo ho konfrontovali s vlastnou predstavou, ktorú o sebe máme. Anjeli týmito obmedzeniami netrpia.

Napriek tomu, že anjeli sú neuveriteľne mocné bytosti, na rozdiel od ľudí odlišujú sa svojim zaradením do rôznych kategórii. My ľudia sme vo vzťahu k Bohu všetci rovnakí a sme jedna rodina. V modlitbe, ktorú nás priamo naučil náš Pán, oslovujeme Boha – Otče náš. To znamená, že všetci sme synmi a dcérami toho istého nebeského otca a preto sa oprávnene máme nazývať bratmi. Všetci sme rodina, pretože zdieľame rovnakú podstatu svojho bytia. Anjeli sú v tomto úplne odlišní. Anjeli sú Bohom stvorený, ale nerozmnožujú sa, ani nevznikli plodením. Z tohoto dôvodu je každý jeden anjel tak jedinečný, že je sám o sebe druhom. Každý anjel vznikol priamo Božím rozhodnutím. Vzniku a existencii anjela neexistuje žiadna prekážka. V prípade človeka interrupcia, či antikoncepcia je prekážkou Božiemu plánu. V prípade anjelov, je to úplne inak. Keďže každý anjel je druhom, môžeme anjelov zoradiť do kategórii. A tak ako v biológii každá kategória má určité charakteristické spoločné črty, u anjelov toto delenie je na základe ich intelektuálnych schopností.

Miera intelektu je základným a hlavným klasifikačným prvkom medzi anjelmi. Základná premisa, z ktorej musíme vychádzať je, že aj ten najmenší anjel má oveľa väčší intelekt ako ten najmúdrejší človek akého svet pozná. O obrovskej veľkosti anjelov nám hovorí Ježiš, keď porovnáva Jána Krstiteľa s najmenším anjelom v nebi. Aj ten najmenší anjel je väčší ako Ján Krstiteľ, ktorý je ten najväčší človek, ktorý sa na zemi narodil zo ženy. Aj ten najmenší anjel v nebi vie, ako vynájsť liek na rakovinu. Prečo? Pretože dokonale rozumie materiálnemu svetu, nakoľko on je čistý intelekt.

Anjeli majú za úlohu nás ochraňovať a prinášať posolstvá od Boha. Samozrejme, že nás môžu ochraňovať aj od fyzických hrozieb, aj od materiálneho nešťastia, ale to nie je ich primárne poslanie. Ich úloha je nás ochraňovať od duchovných hrozieb. A to práve preto, že udalosť, ktorá sa udiala práve na úrovni anjelského bytia poznačila život človeka spôsobom, že bez Božieho osobného zásahu by bol človek odrezaný od Boha navždy.

Stredovekí teológovia hovoria o anjelskom období ako o čase, kedy pred stvorením sveta prišlo k veľkému sporu na tejto úrovni duchovného bytia. V tomto období bytia existovali anjeli v určitom vzťahu k Bohu, ktorý bol iný ako je dnešný stav. Bolo to akoby obdobie, kedy anjeli žili v anjelskom Edene. Tak ako človek v Edene, aj anjeli boli postavení pred rozhodnutie, ktoré preverilo ich vernosť Bohu. Boh aj anjelom umožnil rozhodnúť sa pre neho slobodne. V tomto momente rozhodnutia si niektorí zvolia Boha a niektorí sa postavia proti Bohu. Dramatičnosť tohto rozhodnutia v prípade anjelov bola, že pokiaľ sa rozhodol anjel nejakým spôsobom, platilo to pre večnosť práve preto, že toto rozhodnutie prijal v stave dokonalého poznania a v nemateriálnom svete, kde neplynie čas, ale je všetko večnosť. Ak sa anjel rozhodol proti Bohu, odlúčil sa od Boha nenávratne a navždy. Ak sa človek rozhodne dobre alebo zle má poväčšine množstvo príležitostí, kedy má ďalšiu a ďalšiu šancu. Môžeme sa rozhodnúť klamať, kradnúť a robiť zle. Môžeme sa aj rozhodnúť napodobňovať Ježiša Krista.

Bez ohľadu na to, ktorým smerom sa náš život uberá, neznamená to, že nemôžeme v poslednú chvíľu upadnúť do hriechu alebo naopak ukončiť hriešny život pokáním. Boh, ktorý dokáže vzkriesiť mŕtveho, dokáže vzkriesiť aj duchovne mŕtveho hriešnika, ak ten chce. Pred uzdravením sa Ježiš vždy opýtal malomocných. Chceš, aby som ťa uzdravil? Denne sa našej duši Boh pýta, či chce aby ju uzdravil. Pokiaľ človek žije, stále máte nádej vrátiť sa k Bohu.

Anjeli nepoznajú cestu duchovného napredovania, akú poznáme my ľudia, pretože im je všetko dané. Všimnime si, za akú samozrejmosť považovali ľudia vo Svätom písme existenciu anjelov. Keď sa sv. Peter dostal zo žalára a búchal na dvere miestnosti, kde sa nachádzali apoštoli, najskôr ho považovali za anjela, až neskôr si uvedomili, že je to sv. Peter. Aká samozrejmá bola pre ľudí existencia anjelov.

Napriek tomu, existuje jeden anjel, ktorý všetky vlastnosti, o ktorých sme doposiaľ hovorili, nevyužíva pre pomoc človeku, ale pre to, aby ho zničil a to nie primárne fyzicky, ale duchovne a teda spôsobil jeho pád do večného zatratenia. Ako sme už naznačili, na začiatku keď Ježiš tvoril anjelský svet, anjeli mali možnosť, tak ako človek, sa slobodne rozhodnúť pre Boha. Teológovia nie sú si istí, ako presne znela výzva, či otázka, voči ktorej mali anjeli prijať slobodné rozhodnutie. Existuje dôvod domnievať sa, že anjelskému svetu musela byť Bohom predstavená nová informácia, nazývame ju aj predstava alebo Boží plán, pri ktorom mali anjeli na výber. Súhlasiť alebo ho odmietnuť.

Anjeli vo svojom intelekte vedeli, že Boh je nad nimi a že oni nikdy nebudú môcť byť Bohom. Preto anjeli nikdy nemohli rebelovať voči Bohu len z toho dôvodu, že on je Bohom a oni sa rozhodli, že budú väčší ako on. Anjeli mali dokonalý intelekt, aby pochopili, že nikdy Bohom nebudú. Očakávania v tomto smere, by boli v rozpore s intelektom. Dá sa očakávať, že ich rebélia súvisela so zjavením Božieho plánu, ktorý preveril ich lásku a pokoru. Ako vieme z teológie, zdrojom rebélie anjelov bola pýcha. Kedy sa prejavuje pýcha?

Predstavte si, že by ste mali možnosť ísť hrať za najlepší hokejový tím na svete. Tím, v ktorom by boli samé hokejové hviezdy a vy. Kto z nás by sa cítil urazený, že bol zavolaný do takejto spoločnosti? A teraz si predstavte, že ste výborný hokejista a niekto Vám povie, že budete na najbližších majstrovstvách hrať za tím, v ktorom okrem Vás budú sami amatéri, čo nevedia poriadne korčuľovať. V ktorom z daných prípadov sa budete cítiť viac urazený? Kedy Vám pýcha povie, že máte na viac a toto Vás uráža?

Pred takúto situáciu museli byť postavení aj anjeli, keď im Boh zjavil svoj plán, stvoriť svet a človeka. Vedieť, že človek je stvorený z prachu a mať tomuto človeku slúžiť, bolo pre anjelov veľkou skúškou pokory. Predstavte si akoby človek vnímal, keby mal slúžiť povedzme vinnej muške. Boh zjavil anjelom o človeku, že sa stane korunou tvorstva tohto nového materiálneho sveta. Bude to tvor, ktorý sa bude na anjelov podobať tým, že bude mať aj intelekt, ale odlišovať sa bude tým, že bude mať aj telo. Ako by sme my reagovali, keby sme sa dozvedeli, že vinná muška sa stane Bohom vyvolená a bude povýšená na vyššiu slávu ako my samotní? Tento plán bol anjelom zjavený dokonale. Vedeli, že Boh stvorí človeka a zároveň mu dá vyššiu slávu ako anjelom.

V tomto momente u jedného z anjelov nastáva dramatický posun. Na Boží príkaz anjelom, že budú slúžiť človeku, Lucifer, anjel svetla, najkrajší anjel zo všetkých, odpovedal « non serviam » – nebudem slúžiť. Pre Lucifera táto predstava prekročila všetko to, čo bol ochotný akceptovať. Jeho pýcha bola tak veľká, že nevedel akceptovať, že nejaký tvor z prachu bude povýšený nad neho a on mu má posluhovať. Vo svojej pýche povedal, že radšej bude navždy v pekle, ako v nebi posluhovať človeku, ktorý bol stvorený na Boží obraz. A v tomto momente Lucifer dostal to, čo si prial. Ozval sa anjel, ktorý vykríkol na Lucifera, kto si ty, že Bohu povieš, že nebudeš slúžiť? A týmto anjelom bol archanjel Michal. Sväté písmo nám hovorí, že sa v nebi strhla bitka a Lucifer bol z neba vyhnaný.

Tak ako sa majú radovať nebesia, že Lucifer bol z neba vyhnaný, zem sa má mať na pozore, lebo Lucifer na ňu zostúpil s veľkým hnevom, pretože vie, že má málo času. Prečo má Lucifer málo času? Pretože z pohľadu večnosti je život človeka krátkou epizódou. A boj sa preniesol z neba na zem v podobe boja o tvoju dušu, o tvoju spásu alebo o tvoje večné zatratenie. Každý človek hlboko vo svojom vnútri cíti tento boj a toto rozdelenie. Tvoja duša je teraz bojiskom medzi diablom a mocnosťami neba. Aká rana pre Luciferovu pýchu to dnes je, keď vie, že v nebi bol porazený. Všetci musíme byť vďační svätému archanjelovi Michalovi za jeho boj.

Predstavte si, že on nemal dovtedy žiadnu skúsenosť s výzvou, ktorou by konfrontoval Boha. Aj v ňom mohla vzniknúť predstava, že veď Lucifer je svätý anjel. Je dobrý a chce Boha len upozorniť a trošku mu dohovoriť, lebo asi nevie čo úplne činí. A v tomto bode bol archanjel prvý zo všetkých anjelov, ktorý okamžite sa zastal Boha a preto je dnes zaslúžene princom Božieho vojska. Ježiš nám o výsledku tejto bitky v nebi hovorí “videl som Satana padať z neba ako blesk.” Lucifera charakterizuje, že bol od počiatku klamár a násilník.

O bilióny rokov neskôr podobná scéna sa odohráva v rajskej záhrade. Adam a Eva, ktorí boli rovnako ako anjeli, Bohom stvorení, stoja pred slobodným rozhodnutím, či budú Bohu slúžiť alebo nie. Majú pred sebou jednu najdôležitejšiu voľbu. A v tom do tohto príbehu vstupuje Satan v podobe hada, s neuveriteľným intelektom, otec všetkých lží a začína zdanlivo nevinnú debate s Evou. A z tejto debaty vyplynie, že nie diabol, ale Boh klame a Eva uverila diablovi, Adam uveril Eve a pokračovanie tohto príbehu poznáme. Našťastie Boh dal človeku druhú šancu.

Duchovný boj, do ktorého nás uvrhli naši prarodičia musí zviesť každý sám. Na pomoc má však celú légiu duchovných síl. V tomto boji sa môže oprieť o anjelov v nebi, môže sa oprieť o našich príbuzných, ktorí sú v nebi. Môže sa oprieť o sviatosti, ktoré nám Ježiš zanechal v cirkvi. Na týchto spojencov sa musíš obracať neustále, pri každom pokušení. Zlo sa začína pokušením. Pýcha Luciferovi nedovoľuje aby prebýval na rovnakom mieste ako Panna Mária, ktorá mu rozpučila hlavu, ako archanjel Michal, ktorý ho porazil v nebi. Preto treba, aby ste viedli hlboký duchovný život, aby ste stále napĺňali svoju dušu svätosťou, aby sa neusadilo vo vašom vnútri zlo. Obracajte sa na svojho anjela strážneho. Preto ho Vám Boh dal.

Diabol nenávidí teba, nenávidí tvoje deti. Urobí všetko pre to, aby si ty aj tvoje deti skončili v pekle. Bude o to bojovať dňom a nocou a to až do posledného tvojho výdychu. Preto je potrebné, aby si sa modlil za svoju šťastnú hodinu smrti. Týmto sa nemyslí iba pokojná smrť v zmysle bez trápenia. Ale týmto sa myslí, aby posledná hodina tvojho života bola víťazná. V tejto hodine je najväčší boj o tvoju dušu. Ak žila hriešny život, aby úprimne neoľutovala. Ak žila dobrý život, aby zhrešila a myslela si, že za to, ako dobre žila zaslúži si nebo. Jeden jediný smrteľný hriech ju hodí do večného zatratenia, ak sa nevyspovedá. Bol si dobrý počas života, diabol ti bude našepkávať, že sa Boha nemusíš báť lebo si bol jeho verným synom a nebo si zaslúžiš. Kto iný ak nie ty. Žil si hriešny život, diabol ti bude našepkávať, že je neskoro sa obrátiť, keď si toľko Boha urážal. Snáď si nemyslíš, že stačí na poslednú chvíľu sa zmeniť.

Svätá Katarína Sienská v jednom zo svojich mystických zjavení videla, že v momente, kedy bola počatá. diabol jej pripravil miesto v pekle. Diabol ťa nenávidí, pretože máš šancu sa dostať tam, kde niekedy bol on. Do nebeskej slávy. Ak tam nemôže byť on, robí všetko preto, aby si sa tam nedostal ani ty. Dedičstvo človeka, dôvod pre ktorý človek vznikol je nebo. Preto zabojuj o neho. Odkáž diablovi, aby si zobral nezriadený sex, peniaze, moc, ty chceš plniť Božiu vôľu. Diabol urobil zlé rozhodnutie a je navždy zatratený. Človek má tiež pred sebou povinnosť urobiť rozhodnutie. Zlé rozhodnutie, ale aj dobré má ďalšiu šancu. Buď na nápravu zlého, ale aj je riziko, že po dobrom sa rozhodneme pre zlé. Tento čas druhých šancí sa však každému kráti. Každou sekundou sa približujeme stretnutiu s Bohom a počet druhých šancí je kratší a kratší. Naučme sa mať úplný odpor k hriechu. Aj k tomu najmenšiemu, ktorý otvára cestu pre ťažký a smrteľný hriech.

Lost Password

Sign Up