Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

Katolícka viera spoznajvieru

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa.

Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do sveta vyslať ako nástroje Ducha Svätého udelením aj sviatosti Birmovania, čo je sviatosť zoslania Ducha Svätého.

Pre rannú Cirkev bolo dôležité, aby pre ochranu rannej Cirkvi a ďalšiu evanjelizáciu v náročnom a pre Cirkev nepriateľskom prostredí, veriaci boli riadení Duchom Svätý a jeho darmi.

Tým, ako prichádzalo na Západe k rozširovaniu kresťanstva, do čoraz odľahlejších oblastí, nebolo časovo a logisticky možné, aby pri každom udeľovaní sviatostí bol prítomný biskup. Preto sa zaužívala tradícia, že sa udeľovanie sviatosti krstu, Prvého svätého prijímania a sviatosti Birmovania oddelila. Udeľovania sviatosti Prvého svätého prijímania sa až do roku 1910 vysluhovala vo veku dospelosti. Až pápež Pius X rozhodol, že vhodný vek pre túto sviatosť je začína 7 rokom života dieťaťa.

Podľa nariadení Cirkvi je veriaci človek povinný prijať Eucharistiu aspoň raz ročne a toto obdobie sa stanovuje na slávenie Veľkej noci. Aj keď Prvé sväté prijímanie sa môže udeľovať kedykoľvek v roku, jeho spojitosť s veľkonočnými sviatkami ustálili tradíciu, že sa udeľuje predovšetkým na Veľkonočnú nedeľu alebo obdobie tesne nasledujúce po nej.

Medzi sedem darov Ducha Svätého, ktoré prijíma veriaci počas sviatosti Birmovania patria:

1. DAR MÚDROSTI

Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Bohu videli najvyššie dobro a svoje šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť.

2. DAR ROZUMU

Chápeme ním zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov.

3. DAR RADY

Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov.

4. DAR SILY

Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam. Umožňuje nám hrdinské činy.

5. DAR POZNANIA

Pomocou tohto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum.

6. DAR NÁBOŽNOSTI

Pomáha nám žiť v priateľstve s Pánom Bohom. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe ako aj úctu a dôveru k Bohu.

7. DAR BÁZNE BOŽEJ

Vedie nás k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že by sme sa mohli od Boha navždy odlúčiť.

Lost Password

Sign Up