7 vianočných tradícií, ktoré nenájdeme v Biblii

Katolícka viera slider spoznajvieru

Vianočné obdobie patrí k najkrajším sviatkom roku a veriaci ľudia si tradične v rodinnom kruhu sprítomňovali vianočné udalosti meditovaním toho, ako sa podľa ich predpokladu udiali.

Kým Svätá tradícia je súčasťou učenia Cirkvi, legendy medzi toto učenie nepatria a nie sme povinní im veriť. Katolícka Cirkev na základe autority danej Duchom Svätým predkladá k viere nielen to, čo je obsiahnuté vo Svätom písme, ale aj to, čo je súčasťou tradície.

Skôr, ako bol napísaný Nový zákon totiž viera prechádzala z generácie na generáciu na základe ústneho podania a zjavenia. To, že túto tradíciu uznávajú de facto aj evanjelici môžeme napríklad vidieť na tom, že veria v Trojjedinosť Boha, pričom Trojjedinosť Boha nikde v Novom zákone spomenutá nie je. Pred bratmi evanjelikmi stojí skôr otázka, ak neuznávajú učiteľský úrad Katolickej cirkvi, prečo prebrali jej viaceré rozhodnutia pričom iné prijať odmietli.

Jednou z prvých tradícii rannej Cirkvi bolo učenie o panenstve Panny Márie. Teraz si predstavíme 7 vianočných prvkov, ktoré nie sú súčasťou tradície a ani ich nikde Sväté písmo nespomína. Napriek tomu sa stali súčasťou neodmysliteľnej legendy Vianoc.

  1. Panna Mária cestovala do Betlehema na osliatku. Toto tvrdenie nie je nikde spomenuté vo Svätom písme a vzniklo ako predpoklad toho, že Mária bola tehotná. Vo vysokom štádiu tehotenstva sa predpokladalo, že sv. Jozef chcel Márii uľahčiť túto cestu.
  2. Svätý Jozef neveril Panne Márii. Sväté písmo hovorí, že svätý Jozef chcel prepustiť Máriu potom, čo sa dozvedel o tom, že je v požehnanom stave. Padlé a hriešne ľudstvo si z toho urobilo záver, že sv. Jozef Márii neveril, že nemala pomer s iným mužom. Nakoľko Panna Mária bola nepoškvrneným počatím, už jej samotný výber Jozefa bolo odrazom jej bezhriešnosti. Je preto samozrejmé, že sv. Jozef vedel akou svätou bytosťou Panna Mária bola a rovnako Jozef musel byť mužov veľkej čistoty. Skutočnosť, prečo sv. Jozef chcel Máriu prepustiť pritom podľa teológov je skôr spojená s tým, že sa cítil byť nehodným pestúnom Boha na zemi. Zjavenie anjela Jozefovi sprostredkovalo povzbudenie, aby sa tohto poslania nebál cez to, že príjme Pannu Máriu s dieťaťom.
  3. Klopali na každé dvere hostinca. Ľudová legenda hovorí, že Mária a Jozef klopali po hoteloch v Betleheme, aby sa mohli ubytovať. Sväté písmo pritom hovorí, že “v hostinci nebolo miesta.” Predpoklad, že v Betleheme, ktoré bolo označené ako jedno z najmenších židovských miest, bolo viac hotelov je nepravdepodobné.
  4. Sv. Jozef bol starý muž. Vo veľa znázornení sa sv. Jozef predstavuje ako starý muž. Táto tradícia bola prevzatá z neuznaného evanjelia podľa Jakuba a nemá žiadnu oporu v širšej kresťanskej tradícii.
  5. Mená troch kráľov boli: Gašpar, Melichar, Baltazar. Tieto mená boli vymyslené v neskoršom období a nemajú oporu vo Svätom písme.
  6. Ježišovi sa prišli pokloniť Traja králi. V skutočnosti evanjelium nehovorí o počte kráľov, ale o počte darov. Nakoľko hovorí o troch daroch, následne ľudová tradícia začala predpokladať, že išlo o troch kráľov alebo mudrcov, ako znie ekvivalentný preklad.
  7. Panna Mária porodila Krista v bolestiach. Z knihy Genesis vieme, že trestom za prvotný hriech sú u ženy pôrodné bolesti. Nakoľko Panna Mária bola počatá bez dedičného hriechu, je predpoklad, že na ňu sa kliatba dedičného hriechu spojená s bolestivým pôrodom nevzťahovala.

Lost Password

Sign Up