Modlitby

Večerná modlitba

Ku koncu sa deň zas chýli, k odpočinku zve ma noc, Bože, ty čo beh času riadiš, nesmierna je tvoja moc. Svoje hriechy si ľutujem, polepšiť sa sľubujem a za tvoje dobrodenia zo srdca ti ďakujem. Amen.

Ranná modlitba

Srdce moje k tebe dvíham, hneď za rána, Bože môj, ako si ma chránil v noci, tak i cez deň pri mne stoj! Daj mi Bože, cez celý deň hojne svojej milosti, aby som sa hriechu chránil a žil vždy v nevinnosti. Amen. alebo Ráno vstávam, chválu vzdávam, tebe Bože oddane, svoje srdce tiež ti dávam, k tvojej svätej ochrane. Ako si ma chránil v noci, tak ma chráň po celý deň, buď mi vždycky na pomoci, netkne...

Modlitba za rodičov

Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov, Dožič, aby dlho žili, žehnaj mojich rodičov. Žehnaj mojich bratov, sestry, veď nás všetkých do neba, Obdar že nás vierou svätou, neodlúč nás od seba. Otec, matka pre nás žijú, v práci sily tratia, Keď nás zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia. Amen.

Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien, k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého. Zdravas’ Mária… Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas’ Mária… A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zdravas’ Mária… Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal...

Anjelské pozdravenie

Zdravas’ Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Nicejsko-Carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A...

Verím v Boha

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel za vlády poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svät...

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Lost Password

Sign Up