Svätý Otec v pôstnom posolstve hovorí o obrátení sa človeka

katecheza

Pôst je časom duchovného očisťovania, obrátenia a prípravy na slávenie Veľkej noci, aby sme z tajomstiev nášho vykúpenia mohli načerpať plnosť nového života v Kristovi. Svätý Otec v tohtoročnom posolstve na Pôstne obdobie, ktoré nesie dátum sviatku sv. Františka z Assisi, upozorňuje na vplyv nášho prežívania viery a morálneho konania na stvorenstvo. Ako píše, „v tomto svete je harmónia zrodená z vykúpenia ešte stále ohrozovaná negatívnou silou hriechu a smrti“.

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

„Ak človek žije ako Božie dieťa, ak žije ako vykúpená osoba, ktorá sa nechá viesť Duchom Svätým a dokáže spoznať a uvádzať do praxe Boží zákon – počnúc tým, ktorý je vpísaný do ľudského srdca a do prírody – bude dobre robiť aj stvoreniu a spolupracovať na jeho vykúpení.“

Deštruktívny vplyv hriechu na stvorenstvo

Príčinou každého zla je hriech – ten narušil jednotu človeka s Bohom, s druhými i so stvorenstvom, uvádza v posolstve Svätý Otec. Hriech „vedie človeka k tomu, že sa považuje za boha stvorenstva“, za jeho absolútneho pána. Hriech privádza človeka k „využívaniu stvorenstva pre vlastný prospech, na škodu stvorení a druhých ľudí“.

„Keď zanecháme Boží zákon, zákon lásky, napokon sa presadí zákon silnejšieho proti slabšiemu. Hriech, ktorý prebýva v srdci človeka – a prejavuje sa ako žiadostivosť, túžba po nadmernom blahobyte, nezáujem o dobro druhých a často aj o svoje – vedie k vykorisťovaniu stvorenia, ľudí a životného prostredia, v duchu nenásytnej chamtivosti, ktorá považuje každú túžbu za právo a ktorá napokon, skôr či neskôr, zničí aj toho, koho ovládla.“

Uzdravujúca sila pokánia a odpustenia

Prostredníctvom pôstu, modlitby a almužny nás aj tento rok Cirkev pozýva k vnútornej konverzii. Nepremrhajme tento milostivý čas, vyzýva pápež:

„Drahí bratia a sestry, „pôstnou dobou“ Božieho Syna bol jeho vstup na púšť stvorenia, aby jej umožnil znovu sa stať záhradou spoločenstva s Bohom, ktorá tu bola pred prvotným hriechom. Kiež aj my prejdeme v Pôstnom období tou istou cestou, aby sme priniesli Kristovu nádej aj stvoreniu, ktoré bude „vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí“.

Nedovoľme, aby tento blahodarný čas uplynul bez úžitku! Prosme Boha, aby nám pomohol uskutočniť cestu skutočného obrátenia. Vzdajme sa egoizmu, zahľadenosti do seba a obráťme sa k Ježišovej Veľkej noci. Nech sa nám bratia a sestry v núdzi stanú blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše duchovné a materiálne dobrá. Keď takto konkrétne prijmeme do nášho života Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, rozšírime jeho premieňajúcu moc aj na všetko stvorenie.“

Posolstvo predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice

V Tlačovom stredisku Svätej stolice posolstvo verejnosti predstavili prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson, podsekretár dikastéria Mons. Segundo Tejado Muñoz a viceprezident talianskej energetickej spoločnosti Eni Alberto Piatti.

Kardinál Turkson pri prezentácii pápežovho posolstva v Tlačovom stredisku Svätej stolice uviedol:

„Muž a žena predstavujú stvorenstvo, ktorého sú pred Bohom súčasťou a ich činy teda drasticky a radikálne vplývajú na osud stvorenstva. (…)

Vykúpenie ľudstva a jeho oslobodenie od zla a hriechu vyjadrujú vykúpenie celého stvorenstva od prekliatia a od všetkých ziel, ktorými stvorenstvo trpí v dôsledku hriechu ľudstva. (…)

Dozrievanie a rast obrazu Krista v nás nech nás vedie k našej obnove v sláve Božích detí a s nami nech vedie aj zvyšok stvorenstva“.

Zdroj. Vatican News

Lost Password

Sign Up