Ako začať s duchovným životom podľa sv. Kataríny Sienskej

katecheza Katolícka viera

Svätá Katarína Sienská patrí k popredným svätcom Katolíckej cirkvi. Dodnes je osobitne uctievaná za jej svätosť a duchovnosť. Žila hlboký zbožný život a bola súčasťou Tretieho rádu svätého Dominika. Jej popredné dielo sa volá Dialógy.

Dôležitú radu, ktorú svätá Katarína adresovala dušiam, ktoré túžia po bližšom spojení s Bohom znela takto:
“Duša, ktorá je povznesená veľmi intenzívnou túžbou zdávať poklonu Bohu a dopomáhať spáse dušiam, začína tým, že po určitý čas sa trénuje v základných čnostiach, aby spoznala seba samú, aby vedela lepšie spoznať dobrotu Boha.”
Týmto spôsobom lepšie pochopíme nielen seba samých, ale úlohu Boha v našom živote. Počas osobného zjavenia sv. Katarína dostala od Ježiša vysvetlenie, že spoznávanie seba samého a Boha, sú spojené.

Ježiš podľa tohto zjavenia Kataríne povedal, že len vnútorná osobná pokora je cestou, ktorou vie prísť k poznaniu Ježiša ”Prídeš k poznaniu mňa a radosti zo mňa.” Svätá Katarína dodáva, že tento druh poznania je prvým krokom na napredovaní v duchovnom živote a posúva človeka ďalej.

V úvode Katechizmu Katolíckej Cirkvi sa hovorí, že človek má Boha hľadať a ten človeka volá. Prvým predpokladom je podľa Kataríny Boha spoznať a následne milovať a to rovnako ako pri ľuďoch. Aj konkrétnych ľudí musíme najskôr spoznať, aby sme ich dokázali následne milovať. Preto svätá Katarína na ceste poznania Boha do popredia kladie poznanie Biblie a tradície Katolíckej cirkvi, ktoré boli Duchom Svätým zjavené apoštolom a sú súčasťou jej učenia.

Sv. Katarína Sienská mala 23 súrodencov. Prvýkrát sa jej Ježiš zjavil keď mala 5 rokov. Aj napriek tomu, že pôsobí obliekaním ako rehoľníčka, nikdy sa ňou nestala. Pripisuje sa jej zásluha o návrate pápeža Gregora XI z Avignonu do Ríma.

Lost Password

Sign Up