Viganó: “Len spovedné tajomstvo by ospravedlňovalo moje mlčanie”

dianie Dianie v Cirkvi

Svedectvo alebo hodnovernosť bývalého nuncia Viganó, ktorý poukázal na existenciu „homosexuálneho prúdu“ v bezprostrednom okolí pápeža Františka, je častokrát bagatelizovaná tvrdením, že nunciovi ide o popularitu alebo kariéru. Toto tvrdenie je v priamom protiklade s jeho vekom a predovšetkým s cirkevným postihom, ktorý každému členovi kúrie hrozí, ak poruší tzv. pápežské tajomstvo.

Pracovníci kúrie skladajú prísahu, že budú uchovávať tajomstvo, ktoré im bude zverené a to za všetkých okolností a sú si vedomí, že porušenie tohto sľubu je „smrteľným hriechom.“ Prísahu skladajú pred kardinálom štátnym sekretárom a maju pri tom jednu ruku na Biblii. V prísahe sa hovorí, že pápežské tajomstvo budú dodržiavať za všetkých okolností, aj keby mali mať pocit, že ich porušením by poslúžili všeobecnému dobru.

Arcibiskup Viganó požíva vysokú autoritu v cirkevných kruhoch a priamo jeho kredibility sa zastali viacerí poprední predstavitelia katolíckej cirkvi po celom svete. Média si všimli, že toto gesto v čase, kedy popredný člen kúrie ukazuje na najvyššieho Vikára cirkvi, skôr odzrkadľuje vážne procesy, ktoré v cirkvi prebiehajú a veriacim je ťažké ich vyhodnotiť. To, že sa za arcibiskupove svedectvo postavil predseda Konferencie amerických biskupov, biskup DiNardo, je však silným signálom, že americký klérus odmieta tolerovať stav, kedy 98% Bohu verných kňazov trpí za zvyšné 2% a očakávajú oproti roku 2000, kedy vypukla prvá vlna sexuálnych škandály, zásadné kroky. Je zatiaľ skutočnosťou, že napriek vážnym obvineniam, dodnes neprišlo k vyšetrovaniu McCaricka zo strany Vatikánu.

Bývalý nuncius Viganó verejne priznáva, že si je vedomý, že svojim rozhodnutí sa previnil proti pápežskému tajomstvu. Celkovo sa očakáva, že voči Viganóvi bude konanie na základe kanonického práva vedené v 4 bodoch. Arcibiskup svoju veľkú dilemu vysvetlil ako rozhodnutie sa medzi ochranou tajomstva, ktoré podľa neho ohrozuje Cirkev a povinnosťou cirkev chrániť jej zverejnením a vyhnúť sa Božiemu súdu, že mlčal. Viganó sa nakoniec rozhodol: “Svedomie mi prikazuje, aby som zverejnil pravdu.” “Homosexuálnu sieť” nazval “chobotnicou, ktorá zadúša nevinné obete, kňazské povolania a zadúša celú Cirkev.“

Obhajcovia arcibiskupa o smrteľnom hriechu Vigana naproti tomu nehovoria. Poukazujú na učiteľa cirkvi sv. Alfonza de Liguori, ktorý vo svojom diele “Morálna teológia” obhajuje rozhodnutie porušiť pápežský sľub alebo aspoň na neho nepozerať ako na smrteľný hriech v tom prípade, ak by jeho dodržiavanie malo za následok „damnum commune“ teda škodu spoločnému dobru. Práve na tento bod sa odvoláva arcibiskup Viganó, ktorý poukazuje na kanonické právo a Katechizmus, že najvyšším spoločným dobrom Katolíckej cirkvi je „spása duší.“ Arcibiskup Viganó po mesiaci potvrdil svoje prehlásenie s tým, že “jedine spovedné tajomstvo by ospravedlňovalo moje mlčanie.”

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up