Kardináli a biskupi zverejnili Deklaráciu právd, ktoré sú v dnešnej Cirkvi spochybňované

dianie Dianie v Cirkvi

Kardinál Raymond Burke, kardinál Pujats a známy biskup Athanasius Schneider spolu vydali verejnú deklaráciu právd viery, ktorú je od včera možné podpísať alebo iným spôsobom sa k nej pridať.

Tieto pravdy sú podľa Deklarácie platné aj napriek pretrvávajúcemu “takmer všeobecnému chaosu v učení Cirkvi.” Podľa kardinála tento chaos, ktorý sa zasieva v Cirkvi, ohrozuje spásu veriacich a duchovné zdravie ľudu.  

Osemstranový dokument, ktorý bol publikovaný v pondelok vo viacerých jazykoch, bol nazvaný “Deklarácia práv súvisiacich s najviac rozšírenými omylmi v živote súčasnej Cirkvi.”

K tématickým okruhom, ktoré v dokumente kardinál s biskupmi rozoberá je aj učenie Cirkvi v otázke Eucharistie, manželstva a celibátu. V dokumente je taktiež prehlásenie, že “peklo existuje” a je vyčlenené pre duše, ktoré zomrú v stave čo i len jedného “smrteľného nevyznaného hriechu a peklo je večné.”  Jediné Bohom pozitívne chcené náboženstvo je podľa deklarácie len to, ktoré má vieru v Ježiša Krista. Homosexuálny akt prehlasuje za “vážny hriech a spolu s preoperovaním pohlaví za “rebéliu proti Bohu a prirodzenému zákonu.”

V deklarácii signatári uvádzajú, že “Cirkev je vystavená jednej z najväčších duchovných epidémií v dejinách,” čo sa vyznačuje “letargiou v hlásaní a obhajobe učenia Cirkvi.” Podľa Deklarácie práve dnešný svet je hladný po poznaní pravdy a rozosievanie omylov na rôznych úrovniach Cirkvi ohrozuje spásu týchto duší.

Deklarácia má podľa signatárov slúžiť k tomu, aby Cirkev verejne potvrdila vedomie platnosti tohto učenia zjaveného Duchom Svätým a pretaveného do dogiem. Deklarácia potvrdila, že Bohu nejde o počty veriacich, ale hĺbku ich viery a v tejto súvislosti je na každom veriacom, kňazovi a biskupovi, ako svoju vieru verejne bude chrániť. Očakáva sa, že viacerí biskupi a kňazi platnosť učenia Cirkvi prehlásia v kostoloch a farnostiach.

Deklarácia je rozložená do štyroch častí. V prvej nazvanej Základy viery (1-2) sa potvrdzuje, že učenie Cirkvi je neomylné, je zjavené Duchom Svätým a nikto nemá právo hlásať relativizmus dogiem tým, že tvrdí, že dogmy a Duchom Svätým zjavené nemenné pravdy sa vyvíjajú vekom a časom. Nové poznatky a znalosti získané časom môžu prispieť k lepšiemu chápaniu, ale nie k zmene významu dogmy.

V druhej časti nazvanej “Krédo” (3-11) prehlasujú, že katolíci disponujú zjavenou Božou pravdou a ekumenizmus má druhé náboženstvá prizvať k tejto plnosti, ale nemôže znamenať, že katolíci sa v záujme pozemskej jednoty s inými tejto plnosti viery majú vzdať. Podľa deklarácie katolíci o moslimi sa neklaňajú k tomu istému chápaniu Boha, nakoľko Boh katolíkov je Bohom Trojjediným. Ďalej potvrdzuje existenciu pekla a odmieta teóriu “anihilizmus,” že peklo časom zaniká alebo duša odsúdená do pekla prestane časom existovať. Taktiež deklarácia odmieta prehlásenie z dokumentu v Abu Dhabi, že Boh si praje existenciu veľa náboženstiev.

V tretej časti nazvanej “Boží zákon,” sa deklarácia hlási k dogmatickým encyklikám Jána Pavla II., ktoré zaväzujú veriaci ľud rešpektovať objektívne morálne zákony definované Bohom a nepripúšťajú subjektivizmus, ktorý na základe okolností vyhlási zlé konanie za morálne správne. Od podstaty zlý skutok nemôže byť okolnosťami a úmyslom vyhlásený za dobrý. Potraty, eutanázia a antikoncepcia sú zakázané Božím a prirodzený zákonom. Manželstvo je len zväzok muža a ženy, ktorý má za cieľ splodiť a vychovať deti. Zdôrazňuje sa učenie Cirkvi že páry, ktoré žijú v civilnom zväzku s prvkami manželského života, žijú v smrteľnom hriechu.

Vo štvrtej časti nazvanej Sviatosti sa potvrdzuje, že jediný spôsob ako sa človek vie zbaviť smrteľného hriechu je vo sviatosti krstu alebo platnej spovede.

Celé znenie deklarácie je možné v anglickom jazyku pozrieť tu.

Podpísať Deklaráciu veriaci môžu tu.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up