Uvádza Boh človeka do pokušenia? Benedikt XVI hovorí áno, František hovorí nie

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi Viera a život

Modlitba Otče náš, ktorú nás naučil Ježiš Kristus a  bola symbolom jednoty Cirkvi, sa po 2000 rokoch, stáva zdrojom rozdelenia.

Niektoré biskupské konferencie sa nedávno rozhodli modliť rozdielnú verziu Otče náša od jej stále platnej liturgickej latinskej verzie, ktorá je hodnoverným prekladom pôvodnej gréckej. Biskupské konferencie Talianska a Francúzska rozhodli, že zmenia jej znenie, pričom každá sa rozhodla pre inú verziu. Francúzski katolíci sa musia modliť šiestu prosbu v znení „nenechaj nás padnúť do pokušenia,“ kým veriaci v Taliansku „neopúšťaj nás v pokušení.“

Biskupi tak reagovali na verejnú úvahu pápeža Františka, ktorý pred rokom uviedol, že považuje preklad modlitby za nedobrý pretože navodzuje dojem, že “Boh a nie Satan pokúša človeka.” Boh nie je podľa pápeža ten, ktorý pokúša a potom sa pozerá, ako sme padli. Benedikt XVI vo svojej knihe Ježiš z Nazaretu vysvetľuje veriacim, prečo klasická takmer 2000 rokov platná verzia, ktorá v preklade je identická s latinskou a gréckou verziou, je teologicky správna, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať pre veriacich „šokujúca.“

Podľa Benedikta XVI v skutočnosti Boh je ten, kto dovolil Satanovi preveriť vieru Jóba. Technokraticky vzaté teda vykonávateľom pokušenia je Satan, ale v hraniciach, ktoré stanovuje Boh. Takže je to Boh, ktorý na preverenie viery a oddanosti človeka Bohu, nechá človeka pokúšať. Podľa Benedikta XVI tak Boh robí preto, aby viera človeka „dospela,“ aby sa vedel posunúť od „povrchnej zbožnosti k jednote s Bohom.“ Benedikt XVI si rovnako myslí, že „človek potrebuje pokušenie, aby prešiel očistou a transformáciou.“ Do popredia kladie Ježiša v Getsemanskej záhrade, ktorý prosí Otca, aby, ak chce, vzal od neho “tento kalich.“ Takže opäť je to podľa Benedikta XVI Boh, kto má kontrolu nad mierou pokušenia, či zlom, ktoré sa uplatňuje v ním stanovených medziach.

Podľa Svätého Otca Františka duchom modlitby Otče náš v šiestom bode je, „ak nás diabol pokúša, ty mi (Bože) podaj pomocnú ruku.“

Benedikt XVI naopak v šiestom bode modlitbe vidí prosbu veriacieho v duchu: „Viem Bože, že potrebujem pokušenia, aby moja podstata bola očistená. Ak sa rozhodneš mi poslať tieto skúšky, keď dáš zlu priestor, aby som mu čelil, ako si to urobil pri Jóbovi, potom prosím maj na pamäti, kde končí moja sila.“

Podľa Cirkevného Otca svätého Cypriána, šiesta prosba modlitby uznáva, že Boh dopúšťa skúšky a pokušenia na človeku, aby buď posilnil jeho vieru s Kristom alebo aby potrestal pýchu hriešnika a dopomohol mu tak sa očistiť.

Katolícka cirkev na Slovensku uviedla, že dôvod na zmenu znenia modlitby nepovažuje “za nevyhnutnú.”

Lost Password

Sign Up