Katolícke charizmatické hnutia dostanú jasnejšie pravidlá

dianie Dianie v Cirkvi

Svätá stolica sa snaží reagovať na rozmáhajúci sa trend hnutí charizmatickej obnovy v Katolíckej cirkvi. Tieto hnutia sa neraz vyvolávajú otázky, či fungujú v konštitúcii Katolíckej cirkvi a slúžia nielen k hľadaniu emočného zážitku, ale k prehĺbeniu plnosti katolíckej viery v súlade s Magistériom Cirkvi.

Svätá stolica ohlásila, že za týmto účelom zriadi nový orgán s názvom Charis, ktorý bude medzinárodnou službou pre všetky zložky širokého prúdu Katolíckej charizmatickej obnovy. Dikastérium pre laikov, rodinu a život vymenuje pre Charis moderátora, ekleziálneho asistenta a 18 členov medzinárodnej služby, ktorí sa ujmú úloh od Svätodušnej nedele 2019.

Vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život informovalo, že  Charis bude zriadený 8. decembra so stanovami schválenými na skúšobné obdobie – ad experimentum. Túžbu po takejto jednotnej službe viackrát vyjadril Svätý Otec František, vysvetľuje sa v ozname o blížiacom sa vzniku Charisu.

Dikastérium pre laikov, rodinu a život upresňuje, že spomínaný nový orgán bude slúžiť všetkým zložkám Katolíckej charizmatickej obnovy, avšak nebude mať nad nimi riadiacu autoritu: „Každá charizmatická entita zostane taká akou je, v plnom rešpektovaní jej identity a zostane pod jurisdikciou tej cirkevnej autority, od ktorej závisí. Každá však bude môcť pre napĺňanie svojej misie slobodne využiť všetky služby, ktoré bude Charis poskytovať, čo je podstatný cieľ, ktorý si kladie tento nový orgán.“

Po zriadení Charisu Dikastérium pre laikov, rodinu a život vymenuje jeho moderátora, jeho osemnásť členov Medzinárodnej služby jednoty (Servizio Internazionale di Comunione) a jeho ekleziálneho (cirkevného) asistenta.

Za moderátora Charisu dikastérium navrhlo prof. Jean-Luca Moensa z Belgicka, ktorý je členom Komunity Emmanuel. Za ekleziálneho asistenta bol navrhnutý taliansky kapucínsky kňaz P. Raniero Cantalamessa, dobre známy ako dlhoročný pápežský kazateľ.

Všetky menované osoby prevezmú svoju funkciu na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého 2019, v deň, keď stanovy Charisu vstúpia do platnosti. Od toho momentu  prestanú existovať združenia Medzinárodná katolícka služba charizmatickej obnovy (International Catholic Charismatic Renewal Service) a Katolícke bratstvo charizmatických komunít a združení (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships) a ich vlastníctvo bude prenesené do Charisu.

Lost Password

Sign Up