Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

Zaujímavosti

Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo.

Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde, odkiaľ sa ako student histórie s dôrazom na históriu dominikánského rádu, premiestnil do Ríma.

Bolo to práve cez pomoc finalizovať dielo svojmu bratovi, ako sa k dominikánom priblížil jeho mladší brat Fred, ktorý sa nakoniec stal jeho súčasťou. Bol to práve on, ktorý sa stal popredným učencom dominikánskeho rádu, vyučujúcim aj na pápežskej univerzite. Dominikáni sú všeobecne známy dôrazom, ktorý kladú na vzdelanosť, napriek tomu najsilnejším prínosom rádu je duchovný poklad v podobe sv. ruženca, ktorý zakladateľovi dominikánov sv. Dominik dala Panna Mária ako nástroj boja proti bludárstvu a prostriedok obrátenia Európy ku kresťanstvu. Veľmi poprednou osobou dominikánskeho rádu bol učiteľ Cirkvi sv. Tomáš Akvinský.

Ďalšími dvomi bratmi, ktorí vstúpili medzi dominikánov boli Paul a Albert. Keď to prišli spolu ohlásiť svojej matke, ta im povedala: “Nemusíte mi nič hovoriť, vždy som to vedela, že to urobíte. Vedela som to celé roky.” Albert bol jediný zo súrodencov, ktorý sa nedožil staroby, ale zomrel už ako 46 ročný. Ostatní súrodenci sa dožili vysokého veku. Ako posledný zomrel minulý rok najmladší brat Fred a to vo veku 95 rokov.

Popri štyroch bratoch vstúpili do kláštora v Ohio aj tri sestry: Anna, Dorota a Claire. Všetky tri sa venovali vzdelávaniu mládeže. Ostatní traja súrodenci si založili rodiny.

Príklad tejto rodiny je príkladom aj toho, že početnosť rodiny bola vždy predpokladom pre väčší počet duchovných povolaní. Kríza duchovných povolaní na Západe je nielen krízou viery, ale aj následkom krízy pôrodnosti. Je štatistickou skutočnosťou, že pravdepodobnosť, že z viacerých detí sa rozhodnú pre duchovné povolania niektorí je vyššia ako z menšieho počtu.  

Lost Password

Sign Up