Kardinál Müller: Nazvať Amazóniu územím, kde sa osobitne zjavil Boh je falošným učením a ide proti dogmám Cirkvi

Zaujímavosti

Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery na základe uverejnených podkladových materiálov k októbrovej synode o Amazónii, ktorú zvolal pápež, vyhlásil, že obsahuje „falošné učenie,“ nakoľko označuje Amazóniu za územie, kde sa osobitným spôsobom zjavuje Boh.

Dokument Instrumentum laboris takto ako pracovný dokument vracia Cirkev do čias novodobého pohanstva, kedy sa v rannom sektárstve sekty snažili tvrdiť, že Boh sa skrýva v prírode alebo je jej zosobnením. Podľa kardinála Müllera je učením Cirkvi počas 2000 rokov, že Boh sa zjavuje Svätým písmom a Apoštolskou tradíciou, teda učením Cirkvi z titulu Magistéria a “žiaden iný zdroj neexistuje a nemôže byť ani časom k týmto dvom pridaný.” V sedem stranovom dokumente, ktorý poskytol katolíckej agentúry CNA kardinál uvádza, že verí v dobrý úmysel tých, čo tento dokument pripravili v snahe hlásať vieru, ale dokumentu chýba obsahová hĺbka.  

Kardinál upozorňuje taktiež na tvrdenie dokumentu, že „územím je teologické miesto, kde sa viera žije a je osobitným zdrojom Božieho zjavenia.“ Toto tvrdenie je podľa kardinála v priamom rozpore s dogmatickým dokumentom Dei Verbum, ktorý bol prijatý na Druhom vatikánskom koncile, kde sa píše, že „teraz už neočakávame žiadne ďalšie verejné zjavenie.“ Jedinými zdrojmi zjavenia je „sväté písmo a tradícia.“

Osobotne kardinál kritizoval používanie neznámych termínov ako „eko-teológia.“ Význam teológie je podľa kardinála jasne definované „rozumieť Božiemu zjaveniu v Písme a Učení Cirkvi“ a nie „nová zmes svetových pocitov a pohľadov na svet…“

Pracovný dokument na synodu je základným východzím rámcom pre diskusiu a podlieha hlasovaniu biskupov a schváleniu pápežovi.

Lost Password

Sign Up