Ako správne nosiť medailu sv. Benedikta a ostatné posvätné predmety?

Zaujímavosti

Známa madaila sv. Benedikta je duchovným odkazom sv. Benedikta z Nursie (547), zakladateľa kláštorného života v západnej Cirkvi.

Sv. Benedikt bol mních, ktorý stáročia mal obrovský vplyv na rozvoj kresťanstva po svete, osobitne v západnej Európe. Bol známy tým, že počas života mal veľa stretnutí s diablom a bol vystavený jeho útokom.  

Medaila sv. Benedikta je krásna nielen dizajnovo, ale je s ňou spojených množstvo duchovných ovocí a to v prípade, že ju človek nosí zbožne a v milosti posväcujúcej. Svätý Benedikt je patrónom pred rôznymi podobami diabolského vplyvu. Používa sa aj na obrátenie hriešnikov, na pomoc ženám počas pôrodu, na posilnenie viery, pestovanie cnosti čistoty a za milosť šťastnej hodiny smrti. S nosením medialónu sv. Benedikta sa spája aj viacero odpustkov, ktoré môžu byť získané počas viacerých sviatočných dní v priebehu roka.

Každé z písmen na medaile predstavuje symbolizmus latinských modlitieb používaných počas exorcizmu. Taktiež je tu obsiahnutá modlitba požehnania.  

Nosenie tejto medaily vzhľadom na všetky jej prínosy predstavuje silný nástroj duchovnej ochrany a sprítomňuje nám boj, ktorý prebieha medzi nebom a peklom v snahe získať pre večnosť duše. Napriek tomu je potrebné, aby nosenie medaily sa pre veriacich ľudí nestalo predmetom povery.

Katechizmus Katolíckej cirkvi v paragrafe 1667 hovorí o sväteninách ako nástroji: „Svätá matka Cirkev ustanovila sväteniny. Sú to posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobnením sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. Znamená to, že tieto predmety nemajú žiadnu duchovnú silu samé o sebe, ale len ako následok modlitieb a orodovania cirkevného spoločenstva a svätých. Akákoľvek milosť sprostredkovaná cez tieto sväteniny má pôvod v Bohu.

Nosenie a uctievanie akejkoľvek sväteniny nie je žiadnou náhradou za život v milosti posväcujúcej a nie je ani náhradou za pristupovanie k sviatostiam Cirkvi. Sväteniny  správne a nenieslo rozmer povery. Tento prístup je potrebné, aby veriaci ľudia mali pri každom náboženskom predmete, vrátane ruženca.

Lost Password

Sign Up