22.8. Panna Mária Kráľovna

svaty Život svätých

Na dnes pripadá liturgická spomienka Panny Márie Kráľovnej. Je to sviatok, ktorý sa v Cirkvi slávi len odnedávna, avšak jeho pôvod je prastarý. Bol ustanovený ctihodným pápežom Piom XII. v roku 1954 na záver Mariánskeho roka – a spočiatku sme ho slávili 31. mája.

Pápež vtedy povedal, že Mária je Kráľovnou viac než ktorékoľvek iné stvorenie, a to kvôli povýšeniu jej duše a kvôli výnimočnosti darov, ktoré dostala od Boha. Neprestáva ľudstvu rozdávať z darov svojej lásky a horlivosti. Dnes, vďaka pokoncilovej reforme liturgického kalendára, slávime tento sviatok osem dní po slávnosti Máriinho Nanebovzatia, aby sa tak zdôraznilo úzke spojenie medzi Máriinou kráľovskou hodnosťou a oslávením jej tela i duše v kráľovstve Božieho Syna. V konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi čítame takto: „Nepoškvrnená Panna, uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu bola po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby bola plnšie pripodobnená svojmu Synovi“

Práve tu nachádzame odôvodnenie dnešného sviatku: Mária je Kráľovnou, pretože je jedinečným spôsobom spojená so svojím Synom – tak na pozemskej púti, ako aj v jeho nebeskej sláve. Veľký svätec Efrém Sýrsky hovorí o Máriinej kráľovskej hodnosti, ktorá sa zakladá na jej Božskom materstve: Je Matkou Pána, Kráľa kráľov a poukazuje nám na Ježiša – na náš život, našu spásu a našu nádej. Boží služobník Pavol VI. vo svojej apoštolskej exhortácii Marialis Cultus pripomenul: „V Panne Márii sa všetko vzťahuje na Krista a všetko závisí od neho: kvôli nemu ju Boh Otec od večnosti vyvolil za Matku – celú svätú – a ozdobil ju darmi Ducha, aké neudelil nikomu inému“. Teraz sa však pýtame čo to znamená Panna Mária – Kráľovná… Je to len jeden z mnohých titulov – je koruna iba jedným z viacerých ornamentov? Čo to znamená? Čo znamená tento kráľovský titul? Ako nám už bolo naznačené, je to dôsledok jej spojenia so Synom, jeho životom v nebi, čiže v spoločenstve s Bohom.

Mária má účasť na Božej zodpovednosti za svet a na láske Boha k svetu. O kráľovi alebo o kráľovnej máme predstavu, že je to niekto oplývajúci bohatstvom a mocou – avšak kráľovstvo Ježiša a Márie je celkom iného druhu. Spomeňme si na Pána. Výrazom jeho kraľovania je byť Kristom, plným pokory, služby, lásky – predovšetkým teda slúžiť, pomáhať a milovať. Spomeňme si, že Ježiš bol vyhlásený za kráľa na kríži – prostredníctvom nápisu, ktorý zhotovil Pilát: „Židovský kráľ“. V okamihu ukrižovania sa ukazuje, že je kráľom, no kráľom trpiacim s nami, za nás, milujúcim nás až do krajnosti. Takto vládne a tvorí pravdu, lásku a spravodlivosť. Alebo pri poslednej večeri sa skláňa, aby umyl svojim učeníkom nohy… Kráľovská hodnosť Ježiša nemá nič spoločné s bohatými a mocnými tohto sveta. On je kráľom, ktorý slúži svojim služobníkom – možno to vidieť na celom jeho živote. A to isté platí aj o Márii: je kráľovnou v službe Bohu a ľudstvu, je kráľovnou lásky, ktorá prežíva darovanie seba samej Bohu, keď vstupuje do plánu spásy človeka. 

Anjelovi odpovedá: „Hľa, služobnica Pána“; v evanjeliovom chválospeve spieva: „Boh zhliadol na poníženosť svojej služobnice“; pomáha nám, je kráľovnou práve v tom, že nás miluje a je nám na pomoci v každej našej potrebe, je našou sestrou a pokornou služobníčkou. 

A tu prichádzame k najdôležitejšiemu bodu. Ako Mária vykonáva túto svoju kráľovskú hodnosť v službe lásky? Tak, že bdie nad nami, svojimi deťmi: sme jej deti, ktoré sa na ňu obracajú v modlitbe, aby jej ďakovali, alebo ju požiadali o jej materskú ochranu a nebeskú pomoc – možno po tom, čo stratili cestu, zlomení bolesťou alebo trápením nad smutnými, strastiplnými udalosťami života. V pokoji aj v ťažkých chvíľach života sa obraciame na Máriu a utiekame sa do jej neustáleho orodovania, aby nám od Syna vyprosila všetky milosti a milosrdenstvo potrebné pre naše putovanie po cestách tohto sveta. Na toho, ktorý vládne celému svetu a má v rukách osud vesmíru, sa obraciame s dôveru prostredníctvom Panny Márie. Ona je po stáročia vzývaná ako nebeská Kráľovná: osemkrát – po modlitbe svätého ruženca – ju vzývame v litániách ako Kráľovnú – anjelov, patriarchov, prorokov, apoštolov, mučeníkov, vyznávačov, panien a všetkých svätých i rodín. Zvukomaľba týchto starých modlitieb a mnohých ďalších hymnov – ako napríklad Salve Regina – nám pomáha, aby sme lepšie pochopili, že Svätá Panna, ktorá je našou matkou – popri tom, že je Matkou svojho Syna Ježiša v nebeskej sláve – je stále s nami, v každodennosti nášho života. Titul Kráľovná je teda titulom dôvery, radosti a lásky. Vieme, že tá, ktorá má v rukách osudy sveta, je dobrá, miluje nás a pomáha nám v našich ťažkostiach. 

Drahí priatelia, úcta k Panne Márii je dôležitou súčasťou duchovného života. Nezabúdajme sa na ňu s dôverou obracať v našich modlitbách. Mária určite neprestáva orodovať za nás u svojho Syna. Keď sa na ňu pozeráme, snažme sa napodobňovať jej vieru, jej bezvýhradné danie sa k dispozícii pre plán Božej lásky, jej štedré prijatie Ježiša. Naučme sa od Márie ako žiť. Mária je Kráľovnou neba, je blízka Bohu, ale je aj Matkou každého jedného z nás, miluje nás a počúva náš hlas.

Tomáš Taraba

Príhovor pápeža Benedikta XVI pri príležitosti sviatku Panny Márie Kráľovnej z roku 2012.

Lost Password

Sign Up