Ktorí proroci strávili 40 dní v modlitbe a pokáni podobne ako Ježiš?

spoznajvieru

Ježiš strávil 40 dní a nocí na púšti, kde bol pokúšaný. V starom zákone boli aj ďaľší proroci, ktorí svoje telo a ducha vystavili skúške na rovnaký čas.  

V evanjeliu podľa Matúša sa dočítame: “Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí pôstil, napokon vyhladol. (Mt 4, 1-2). To, čo Ježiš urobil nebolo z pohľadu Starého zákona nové. Pôstiť sa a modliť 40 dní bez prestania v rôznych podobách bolo spoločné pre Noema, Mojžiša a Eliáša.

Noe

Noe sa spája s najväčšou potopou, ktorú Boh poslal na zem ako následok hriešnosti ľudstva. Noe sa s rodinou zachránil tak, že poslúchol Boha, postavil archu a 40 dní strávil na rozbúrenom mori. (Genezis 8:17). Archa je predobrazom Kristovej Cirkvi, ktorá sa v zjaveniach svätých častokrát znázorňuje ako ľoď. Svätý Don Bosco mal videnie, ako na rozbúrenom mori boli v bezpečí len tí, ktorí neopustili loď, ktorou bola Cirkev.

Mojžiš

Mojžiš okrem toho, že vyviedol Izraelitov z egyptského zajatia je tým, ktorý dostal od Boha na hore Sinaj 10 Božích prikázaní. Pri tejto príležitosti “Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.” (Exodus 24,18).

Elijáš

Keď sa Elijáš ocitol v pustatine, volal k Bohu a ten mu poslal anjela, ktorý mu dal jedlo pre osvieženie tela a duše. Elijáš následne “vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu Horeb” (Prvá kniha kráľov 19:8). Tam vošiel do jaskyne, ponocoval a prihovoril sa mu Boh.   

Lost Password

Sign Up