Modlitba manželov

Modlitby a svätí

Všemohúci a večný Bože, Ty si manželský zväzok ustanovil a požehnal na udržanie ľudského pokolenia a pre vzájomnú pomoc a Tvoj jednorodený Syn ho svojou prítomnosťou v Káne Galilejskej poctil a povýšil na hodnosť sviatosti. Dožič mne a môjmu manželovi (mojej manželke) milosti, aby sme tak žili, aby nikto z nás nebol vylúčený z Tvojho kráľovstva. Daj, aby sme zotrvávali v nábožnosti, pokoji a svornosti.
Najláskavejší Bože, buď naším hospodárom! Požehnaj naše práce, aby sme netrpeli núdzu. V Teba, Bože, skladáme svoju útechu a dôveru v pozemských i duchovných záležitostiach, lebo bez Tvojej milosti je naša námaha márna. Láskavý Otče, odvráť od nás všetko zlo, ktoré by nám mohlo škodiť na duši a na tele. Daj nám trpezlivosť a silu v protivenstvách, v trápeniach, v chorobách a ochraňuj nás v hodine smrti. Daj nám stálosť v dobrom, aby sme sa raz mohli spojiť so všetkými svojimi blízkymi s Tebou v nebi. Amen.

Lost Password

Sign Up