Loretánske litánie

Modlitby a svätí

Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa – Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa
Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami
Svätá Mária – oroduj za nás
Svätá Božia rodička,
Svätá panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
– zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
– vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
– zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva,
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol
najnežnejšiu dušu slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.

Lost Password

Sign Up