25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

katecheza

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla.

Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra moja, chcem ťa naučiť ako viesť duchovný boj” a medzi zjavené nástroje boja patria:

 1. Nikdy never v seba, ale zver sa celá do mojej vôle
  Dôvera je jednou z Božích zbraní. Svätý Pavol v liste Efezanom o nej hovorí ako o Božej zbroji.
 2. V čase temnoty a pochybností sa utiekaj ku mne a ku svojmu duchovnému vodcovi. Vždy bude mať pre teba v mojom mene odpoveď.
  V čase duchovných skúšok sa ihneď modli k Ježišovi. Vzývaj jeho sväté meno.
 3. Nikdy nevyjednávaj s akýmkoľvek pokušením a ihneď sa primkni k Môjmu Srdcu.
  V Getsemanskej záhrade Eva upadla, pretože začala s diablom vyjednávať. Ak bežíme ku Kristovi, odvraciame sa démonskému.
 4. Hneď pri prvej príležitosti odhaľ pokušenie svojmu spovedníkovi.
  Dobrá spoveď je bojom proti diablovmu útoku.
 5. Daj samoľúbosť na posledné miesto tak, aby nezatienila tvoje dobré skutky.
  Samoľúbosť je prirodzená, ale mala by byť oslobodená od pýchy. Pokora je najlepším nástrojom boja proti diablovi, pretože ten sa pokúša dušu vtiahnuť do jeho pýchy.
 6. Znášaj seba samého s trpezlivosťou.
  Trpezlivosť nám prináša pokoj duše aj v čase veľkých búrok života. Diabol nás chce vtiahnuť do netrpezlivosti a aby sme sa na seba hnevali. Maj pred očami Boha, ktorý je voči nám nekonečne trpezlivý.
 7. Nezanedbávaj vnútorné umŕtvovania.
  Písmo nás učí, že poniektorí diabli môžu byť vyhnaní len modlitbou a pokáním. Pokánie môže mať podobu malých a početných sebazaprení robených s láskou.
 8. Prijmi názory nadriadených a spovedníka.
  Aj keď sa Kristus prihovára k rehoľnej sestre viazanej sľubom poslušnosti, milosť a požehnanie prichádza cez autoritu.
 9. Klebetenie považuj za pliagu.
  Jazyk je silným nástrojom, ktorý vie urobiť veľa zla. Ohováranie a klebetenie nikdy nie je od Boha. Diabol je otec všetkých lží. Šíri o ľuďoch falošné obvinenia, aby zničil ich reputáciu.
 10. Konaj ako ja chcem, nie ako chcú iní.
  Diabol sa Vás bude snažiť zviesť na zlú cestu. Proste Boha, aby ste nasledovali jeho cestu a nie tú, ktorú Vám predkladajú iní.
 11. Dodržiavaj pravidlá tak verne ako je to možné.
  Ježiš tu myslí na dodržiavanie pravidiel náboženského rádu, ale pre laikov sa vzťahuje aj na pravidlá prameniace z krstného a manželského sľubu. Diabol presadzuje anarchiu, nedodržiavanie pravidiel a rebéliu.
 12. Ak Ti niekto urobí v živote zlo, rozmýšľaj ako mu urobiť dobro.
  Byť nástrojom Božieho milosrdenstva znamená chcieť konať dobro a je to silná zbraň na porazenie diabla. Diabol je stelesnením odplaty, nenávisti a neodpustenia. Žehnanie rozväzuje prekliatia.
 13. Nehovor verejne o svojich pocitoch.
  Duša, ktorá rada verejne rozpráva o svojich pocitoch je ľahko napadnuteľná diablom. Diabol nemá danosť vedieť, na čo myslíme a čo pociťujeme. Keď o tom rozprávame, oboznamujeme ho s tým a on to vie použiť proti nám.
 14. Ak Ťa karhajú buď ticho.
  Väčšina ľudí v živote zažila aké je to byť karhaný. Nemáme nad tým, kto čo na nás povie žiadnu kontrolu. To, čo kontrolovať môžeme je naša odpoveď na kritiku. Snaha mať za každých okolností pravdu a vyznieť v dobrom svetle je veľkou diablovou nástrahou. Boh pravdu pozná. Nech je to naša istota a nechajme jej priestor prejaviť sa vo svojom čase. Ticho je správnou odpoveďou a ochranou.
 15. Nezaujímajte sa v duchovných veciach o názor nikoho iného ako je Tvoj spovedník. Buď pred ním tak úprimný ako dieťa. Jednoduchosť života vyháňa diablov. Úprimnosť a pravdovravnosť je zbraňou na porážku diabla, ktorý je klamárom. Každým klamstvom vkráčame do jeho územia a v ňom nás bude chcieť podchytiť ešte viac.
 16. Nebuď znechutený ak sa stretneš s nevďačnosťou.
  Nikto nemá rád, ak sa niečo považuje za samozrejmosť. Keď sa však stretneš s nevďačnosťou alebo necitlivosťou, môže na teba doľahnúť duch odradenia. Snaž sa odporovať každému znechuteniu, pretože nikdy nie je od Boha. Je to jedným z najefektívnejších pokušení diabla. Boh prekypuje vďačnosťou.
 17. Nezamýšľaj sa so zvedavosťou o cestách, ktorými ťa vediem.
  Snaha poznať budúcnosť a vedieť o cestách, ktorými ťa vediem viedla príliš veľa ľudí na cestu čarodejníctva a podobne. Vyberá sa kráčať životom vo viere. Rozhodni sa dôverovať Bohu, ktorý ťa vedie cestou do neba. Vždy odporuj duchu zvedavosti.
 18. Keď na teba doľahne nuda a pocit odradenia, utiekaj sa k môjmu Srdcu.Ježiš druhýkrát hovorí o svojom Srdci. Tentokrát je to v súvislosti so záhaľkou, nudou. Diabol za najľahšie koristi považuje duše, ktoré milujú záhaľku a nie sú v službách Boha.
 19. Neboj sa bojov. Odvaha zastrašuje pokušenia a tie sa neodváža nás napádať. Strach je po pýche druhou najpoužívanejšou taktikou diabla, cez ktorú atakuje dušu. Odvaha spoliehajúca sa na Ježiša zastrašuje diabla.
 20. Vždy bojuj s pevným presvedčením, že som pri Tebe. Ježiš učí svätú Faustínu, aby sa naučila bojovať spolu s presvedčením, že Ježiš ju sprevádza a stojí pri nej. Kresťania majú bojovať proti všetkým diablovým taktikám s týmto druhom presvedčenia. Vžívajte Ducha Svätého celý deň, aby diabol neterorizoval Vašu dušu.
 21. Nikdy sa nedaj viesť pocitmi, pretože tie nemáš vždy pod kontrolou. Všetky zásluhy možno pripísať vôli. Všetky zásluhy sú vďaka vôli, pretože láska je aktom vôle. V Kristovi dosahujeme úplnú slobodu. Rozhodnutie musíme prijať buď pre dobro alebo zlo.
 22. Vždy nasleduj svojich nadriadených, aj v tých najmenších veciach. Kristus sa v tomto bode prihovára najmä Bohu zasväteným osobám. V živote každého človeka je však dôležité prijať, že Pán je tým Prvým a Najvyšším. Byť závislým na Bohu je silnou zbraňou v duchovnom boji. Kristus totiž prišiel a zvíťazil nad zlom. Byť s Kristom znamená byť na víťaznej strane boja.
 23. Nebudem sľubovať, že počas pozemského života zakúsiš pokoj. Naopak, priprav sa na veľké boje. Svätá Faustína trpela počas života veľmi a to fyzicky aj duchovne. Bola vďaka Božej pomoci pripravená na veľké boje. Kristus každého vo Svätom písme upozorňuje, aby sa odel do Božej zbroje a postavil sa diablovi. Preto máme byť vždy bdelí.
 24. Buď si vedomý, že sa nachádzaš na veľkom javisku a celé nebo i zem sa na teba pozerajú. Všetci sa nachádzame na veľkom javisku a musíme si dávať pozor, čo z neho vyžarujeme. Je to svetlo či temnota? Spôsob akým žijeme priťahuje viac svetla alebo temnoty. Ak sa diablovi nepodarí nás priamo vtiahnuť do tmy, uspokojí sa aj tým, ak zostaneme vlažní.
 25. Bojuj ako rytier a neboj sa, pretože som s Tebou.
  Kristove knieža vie za čo bojuje, aký je to šľachetný boj. Ak bojuje za Krista, bojuje na strane víťazov. Dôvera prináša víťazstvo.

Zdroj: Aleteia

Lost Password

Sign Up