Arcibiskup Sheen: Judáš a prečo kňazi opúšťajú Krista

Hlavne postavy evanjelia katecheza

Prečo kňazi opúšťajú Krista a Cirkev? V modernej ére tejto téme bolo venovaných veľa sociologických a psychologických štúdií. Nevylučujem, že môžu mať nejakú hodnotu, ale na prvom mieste je potrebné urobiť analýzu krízy kňazstva na základe toho, čo nám zjavil Duch Svätý v Biblii. Prečo muži zanechávajú kňazstvo, sa dozvieme z evanjelií a to na príbehu Judáša Iškariotského. Ježiš Judáša Iškariotského povolal, aby sa stal apoštolom. Nepovolal ho preto, aby sa stal zradcom.

Všetky seriózne štúdie, ktoré boli na adresu Judáša uskutočnené, sa zhodujú v tom, že Judáš odpadol od Krista, pretože bol chamtivý a lakomý. Pri čítaní Nového zákona si môžeme skutočne myslieť, že táto domnienka je opodstatnená, aj keď nie úplná.

Týždeň pred svojim ukrižovaním, bol Ježiš pozvaný k jednému farizejovi na večeru. Počas nej sa objavila hriešnica. Rabín bol prítomnosťou tejto ženy natoľko vyrušený, že skutočnosť, že Ježiš s ňou komunikoval, považoval za dôkaz, že nie je Bohom: „Keby len vedel, aká je to žena.“ Otázka je, ako vedel rabín, akou je ženou. Hriešna žena mala pri sebe fľašku drahého oleja, ktorú nosili ženy okolo krku. Olej sa používal na pomazanie mŕtvych tiel. Žena olej použila, ale nie tak, ako by sme ho použili my, teda kvapku po kvapke, aby si bol každý vedomý, o aký drahý a vzácny olej ide. Vieme, že pomalým dávaním, by si ľudia viac uvedomili, aký vzácny je tento olej, aká veľká obeta. Žena vyliala všetko naraz, akoby to nemalo žiadnu veľkú hodnotu. Skutočná láska nepozná limity, nehľadí na cenu.

Judáš sa však v tejto chvíli prejavil ako cynik, ktorý vie všetkého cenu, ale nevie hodnotu ničoho. Stanovil cenu oleja vo výške 300 dňovej mzdy. Judáš sa stáva obhajcom chudobných. Pýta sa Ježiša, prečo olej nebol predaný a peniaze rozdané chudobným. Viem si celkom dobre predstaviť, že Judáš v skutočnosti Ježišovi rázne dohovoril: „Počul som ťa hovoriť na hore blahoslavenstiev o blažených chudobných. Toto je tvoja láska ku chudobným? Nevidíš tých podvyživených rybárov na brehu jazera, čo tam ležia? Zabudol si ako vyzerajú niektoré časti Jeruzalema? Zabudol si na tie chudobné štvrte? Si si vedomý, aká žobrota lemuje cestu medzi Jerichom a Jeruzalemom? Vyrastal si v chudobnej rodine, bol si chudobný. Teraz prídeš ku bohatému rabínovi a dovolíš takéto mrhanie? Odpovedz mi, kde zmizla tvoja láska ku chudobným?“ Pekný slovník politikov, ktorý počúvame v dnešnej spoločnosti tak často. Problém je, že málokedy pochádza od človeka, ktorý má právo takto rozprávať.

Raz za mnou prišiel biskup s listom, ktorý mu napísal brat v kňazskej službe. V liste ostro napadol biskupa a vyčítal mu, že nemá záujem o ekumenizmus a o chudobných. Ja som vedel, že biskupovi na srdci leží jedno aj druhé. Povedal som, že tento kňaz je zlodej. Ukázalo sa neskôr, že naozaj ukradol 25 000 dolárov z pokladnice. Potom ukradol z rodiny matku štyroch detí. Prekročenie proti prikázaniu „nepokradneš“ ide častokrát ruka v ruke s prikázaním „nezosmilníš.“ Takéto Judášove príbehy o starostlivosti o chudobných, zažívame v každej dobe stále dokola.

Na prvý pohľad by sa dalo povedať, že Biblia dáva dosť dôvodov uzavrieť, že Judáš odpadol kvôli peniazom. Položme si, ale naozaj otázku. Je chamtivosť a lakomstvo tým dôvodom, pre ktorý kňazi odpadajú od kňazstva? Dejiny cirkvi nám skôr dokazujú, že lakomým a chamtivým sa v Cirkvi páčilo. Priznajme si, Cirkev vie byť priam nebom pre takýchto ľudí. Sú peniaze teda dôvodom pre zradu Judáša? Judáš strážil ich spoločné peniaze a kradol z nich. Mal stály príjem.

Hriechom mladosti je zmyselnosť, hriechom stredného veku túžba po moci a hriechom staroby, peniaze. Hromadiť veci, aby sme dosiahli ekonomickú nesmrteľnosť. Vo všeobecnosti ľudia neopúšťajú Cirkev kvôli peniazom. Preto taktiež nedáva zmysel, žeby Judáš vo svojom mladom veku zanechal Cirkev kvôli peniazom. Vráťme sa k Novému zákonu. Aká je prvá zmienka o odpadnutí Judáša? Bolo to v deň, kedy náš Pán sa zmienil o eucharistii. V tento deň Ježiš stratil masy. Nestáli totiž o kráľa z chlebu. Stratil aj tých, čo s ním chodili a viac už nešli. Ježiš sa pýtal aj Petra, či odíde s nimi. Peter zostáva, nemá kam ísť.

Ježiš vedel, že Judáš je diabol, ktorý ho zradí. Keď kňaz odpadá od Krista, keď Cirkev odpadá od Krista, predchádza tomu strata viery v prítomnosť Krista v eucharistii. Ježiš vedel, že Judáš odpadol, ale zostal pri ňom. Nikto si to nevšimol, len Ježiš to vedel. Aj kňazi odpadajú od Cirkvi skôr, ako si to niekto všimne. Navonok sa ešte slúžia omše, spovedá sa, učia katechizmus. Ježiš dva roky vedel, že Judáš nemá v sebe ani štipku viery. Napriek tomu ho pri sebe trpel a veril v obrátenie. Pozeral sa mu do očí, do duše a vedel, že Judáš nikam neprinesie posolstvo viery. Eucharistia sa pre Judáša stala bodom zlomu. Keď Ježiš ohlásil eucharistiu, Judáš sa nalomil. Kedy sa však Judáš definitívne zlomil? Počas Poslednej večere, keď Ježiš eucharistiu rozdával.

Priblížme si, čo sa udialo počas Poslednej večere. V tom čase dával hostiteľ úctu hosťovi tak, že ho posadil po svojej ľavici. Ježiš urobil ďalšie gesto, aby Judáša zachránil. Ján sedel s Petrom napravo, Judáša posadil naľavo. Ježiš sa pred apoštolmi ponížil, obliekol sa ako sluha a umyl im nohy. Toto je veľmi dôležité mať na pamäti. Judáš nadobudol dojem, že Ježiš je otrok. Keď za jeho zradu získal 30 strieborných, bola to cena otroka v tom čase na trhu. Ježiš sa pokúsil druhýkrát zachrániť Judáša, keď apoštolom povedal, že všetci až na jedného sú čistí.

Keď jedli, povedal im: “Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.” Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: “Som to ja, Pane?” (Mt 26, 21 – 22). Všetci apoštoli oslovujú Ježiša „Pán.“ Jedine Judáš považuje Krista za učiteľa: „Som to ja, rabbi?“ (Mt 26, 2. Pri pohľade na Boha, nie je si žiaden človek istý svojou nevinou. Nazvať Ježiša „Pánom“, dokáže len ten, komu to zjaví Duch. Pre Judáša je už Ježiš len učiteľom. Keď Peter cez Jána zisťuje u Ježiša, kto je tým zradcom, Ježiš odpovedal: “Ten, komu podám namočenú smidku.” Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: “Čo chceš urobiť, urob čo najskôr” (Jn 13, 26-27). Vyšiel von a bola tma. Vždy nás obklopí tma, keď opustíme Boha.

Aj napriek tomu, že Sväté písmo hovorí, že do Judáša vošiel diabol, apoštoli nič zvláštne na ňom nespozorovali. Apoštoli podľa evanjelia si dokonca mysleli, že Judáš išiel buď niečo zaobstarať alebo rozdať chudobným. Inými slovami v momente, kedy tento muž zanechal kňazstvo, budil zdanie, že je buď sociálnym pracovníkom alebo dobrodincom. Nemyslime si, že diabolské má v sebe nejaké okaté prejavy okrem toho najpodstatnejšieho, že koná proti Bohu.

Judáš išiel pre kohortu, ktorá pozostávala z asi 300 mužov. Ježiš sa modlil v Getsemanskej záhrade a bol mesačný spln. Každý bol ľahko v tvári rozpoznateľný. Judáš však chcel dať vojakom znamenie, lebo mal pocit, že Ježiša pozná viac ako oni. V Judášovi bol diabol a takýto človek Boha už nepozná. Judáš si myslel, že keď Ježiš zbadá vojakov, bude chcieť utiecť. Ježiš urobil pravý opak a vyšiel Judášovi naproti. Prečo diabol chcel Boha pobozkať? Pretože Boží majestát je tak veľký, že aj tí, čo ho idú zaprieť to robia pod rúškom falošnej lásky a ušľachtilej zámienky. To sú všetci tí, čo povedia, milujem Cirkev, ale…. Vyrástol som v Cirkvi, milujem ju, ale…

Ježiša zviazali, spútali, aby im neušiel, pretože na to ich Judáš musel upozorniť. Judáš dostal za zradu 30 strieborných mincí. Toto bola cena otroka na trhu. Judáš a veľrada si cenili Ježiša za otroka. On bol skutočne sluhom. Takto je opísaný v Novom zákone približne 50 krát. Keď sa cirkev priblíži do apokalyptickej doby na konci časov, Cirkev sa vráti na svoj začiatok a zrada, útoky na Cirkev budú pochádzať z vnútra.

Judáš po Veľkom piatku je zhnusený z toho, čo urobil a príde vrátiť veľkňazovi 30 mincí. Šmaril ich na podlahu. Veľkňaz už mal, čo potreboval. Mal všetky články proti Cirkvi, mal zaznamenané všetky hriechy Cirkvi, ktoré bude rozširovať po svete cez média, cez klebety. Mal všetko, aby ničil mystické telo Krista. Napriek tomuto všetkému, by Judášovi Kristus odpustil, keby len prišiel späť. Keby dokázal Judáš ísť za jeho matkou, Pannou Máriou, tá by mu pomohla prísť k Ježišovi.

Milí seminaristi a spolubratia kňazi. Dostávame sa k hlavnému bodu a tým je význam adorácie pred eucharistiou. Náš vzťah k eucharistii je odrazom našej viery. Ak začneme adoráciu zanedbávať, začíname odpadať od viery. Toto konštatovanie nenájdeme v žiadnom sociologickom prieskume. Toto nájdeme v Božom slove. Tí, čo sa modlia, čo sú blízko eucharistie, ktorí prinášajú obetu Pánovi, tí Cirkev neopúšťajú a nezrádzajú. Tí, ktorí to robia, sú na ceste odpadnutia. Majme na pamäti, že keď jeden z dvanástich odpadol, je to matematicky vyjadrené osem percent. Osem percent biskupov už v čase Krista, patrilo diablovi. Ježiš neprikázal apoštolom napísať evanjelia, prikázal im, aby s ním hodinu bdeli. Bdejme s ním denne hodinu a nič nás od neho neodlúči.

Ven. Arcibiskup Fulton J. Sheen

Spoznaj krátky príbeh Fultona J. Sheena, prezývaného Ján Krstiteľ Ameriky. 

Lost Password

Sign Up