Expert OSN chce stíhať „nenávistné výroky“ proti LGBT. Na muške je duchovenstvo

dianie Zo zahraničia

Expert OSN zodpovedný za presadzovanie „práv“ LGBT osôb na celom svete vyzval vlády, aby prijali rozhodné opatrenia proti duchovným a ľuďom so špecifickým náboženským presvedčením, ktorí neakceptujú presadzovanie ideológie LGBT komunity.

Victor Madrigal-Borloz vo svojej najnovšej správe pre Valné zhromaždenie OSN napísal: „Štáty musia prijať rozhodné opatrenia v prípadoch, keď náboženské orgány, ich vedúci alebo ich predstavitelia porušujú práva LGBT formou násilia, diskrimináciou a prejavmi nenávisti.“

Na konci roku 2017 Rada OSN pre ľudské právamenovala Madrigala-Borloza za „nezávislého experta“ OSN pre ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe „sexuálnej orientácie a rodovej identity“ na obdobie troch rokov od 1. januára 2018. 

Madrigal-Borloz v tejto funkcii hodnotí aplikovanie medzinárodného práva týkajúceho sa LGBT komunity po celom svete. Jeho úlohou je „zvyšovať informovanosť, viesť dialóg so všetkými zúčastnenými stranami a poskytovať poradenské služby, technickú pomoc, pomáhať budovať kapacity na boj proti násiliu a diskriminácii osôb na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity“.

Advokát z Kostariky je spojený s programom ľudských práv v Harvardskej právnickej škole. Do júna 2019 pôsobil Madrigal-Borloz ako generálny tajomník Medzinárodnej rady pre rehabilitáciu obetí mučenia (IRCT), celosvetovej siete s viac ako 150-timi rehabilitačnými centrami. V rokoch 2013 – 2016 bol taktiež členom podvýboru OSN pre prevenciu mučenia, spravodajcom pre represie a dohliadal na projekt politiky týkajúcej sa mučenia a zlého zaobchádzania s „osobami LGBTI“.

Predtým riadil technické práce nad mnohými prípadmi v Medziamerickej komisii pre ľudské práva a pracoval aj v Dánskom inštitúte pre ľudské práva (Kodaň, Dánsko) a Medziamerickom súde pre ľudské práva (San José, Kostarika). 

Madrigal-Borloz je zakladajúcim členom Costa Rican Association of International Law (ACODI), zakladajúcim členom Medzinárodného centra pre zdroje spravodlivosti (IJRC) a zakladajúcim členom Synergia-IDH

Madrigal-Borloz vo svojej správe každé náboženské alebo politické vyhlásenie, ktoré nepodporuje „práva“ lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov považuje za „podnecovanie k násiliu“. Vyzýva vlády, aby na to rozhodne reagovali.

„Máme mnoho informácií o šírení nenávistných prejavov cirkevnými a náboženskými predstaviteľmi a toto podnecovanie často vedie k činnostiam, ktoré porušujú iné zákony vrátane práva na osobnúintegritu,“ napísal Madrigal-Borloz vo svojej správe. 

Dodal, že „podnecovanie a skutočné násilie sa môže prejavovať zo strany náboženských vodcov či predstaviteľov rôznych vierovyznaní mnohými spôsobmi, ba v niektorých kontextoch sú práve náboženstvom zdôvodňované tresty, vrátane trestu smrti za homosexualitu.“

Správa poukazuje na jeden prípad, ktorý charakterizuje náboženské podnecovanie k násiliu voči ľuďom, ktorí sa identifikujú ako LGBT. V roku 2013 homosexuálny pochod v gruzínskom Tbilisinebol povolený po tom, čo ortodoxný patriarcha požiadal orgány, aby ho zablokovali. Keď vláda túto akciu nezrušila, tisíce demonštrantov vyšlo do ulíc.

Správa OSN obviňuje pravoslávnu cirkev, že vyzývala na konfrontáciu, ku ktorej došlo počas tohto podujatia a ktorej výsledkom bolo zranenie 17 ľudí vrátane troch policajtov a dvoch novinárov. 

Správa Madrigala-Borloza taktiež vyslovujepoľutovanie nad „kultúrnymi prejavmi“, „ktoré môžu viesť k zvýšenému psychickému utrpeniu osôb LGBT“. Poukázal na to, že jamajská „dancehall music“ „často hovorí o bití a streľbe do homosexuálov“ a „zdá sa, že zohráva významnú rolupri podnecovaní násilia proti homosexuálom“.

Všeobecnou témou správy je „sociálna inklúzia“ – často používaný výraz vo všetkých programoch OSN, ktoré podporujú „trvalo udržateľný rozvoj“. Špeciálny „expert“ OSN vyzýva štáty, aby prijali množstvo zákonov a viedli politiku, ktorá nedovoľuje diskrimináciu ľudí, ktorí sa identifikujú ako LGBT v rôznych kontextoch vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, utečeneckých zariadení atď.

V správe sa napríklad odporúča zaviesť „rodovo neutrálne“ toalety a kúpeľne v utečeneckých táboroch. Odporúča zaviesť „komplexnú sexuálnu výchovu“, ktorá bude učiť deti o masturbácii a podporovať homosexualitu už od útleho veku. Správa tiež vyzýva na právne uznanie pseudomanželstiev osôb rovnakého pohlavia na pracovisku atď. Nakoniec žiada odškodnenie za„patologizáciu, kriminalizáciu alebo iné stigmatizujúce procesy“.

Zriadenie novej jednotky v OSN pod vedením Madrigala-Borloza bolo výsledkom kontroverzného hlasovania na Valnom zhromaždení OSN pred tromi rokmi. „Sexuálna orientácia“ a „rodová identita“nikdy neboli v medzinárodnom práve chránenými kategóriami. Ustanovenie mandátu špeciálneho „experta“ na tieto otázky to má formálne zmeniť.

Napriek ďalšiemu kontroverznému hlasovaniu bol mandát tento rok v lete obnovený na ďalšie tri roky.

V závere správy o sociálno-kultúrnej a ekonomickej inklúzii „expert“ na ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe „sexuálnej orientácie“ a „rodovej identity“ uvádza, že „inklúzia je kľúčom k tomu, aby ľudia mohli voľne žiť bez násilia a diskriminácie, aby sa prerušil cyklus vylúčenia.“ 

Vlády majú v tomto ohľade nezastupiteľnú úlohu. Madrigal-Borloz vyzýva vlády, aby: revidovali a reformovali zákony, prijali antidiskriminačnú legislatívu s jasným zameraním na osoby LGBT berúc pritom ohľad na obavy sodomitov v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania, znižovania chudoby, zabezpečenia potravinovej bezpečnosti a prístupu k spravodlivosti.

„Expert“ chce zvýšiť účasť LGBT ľudí v politike, aby mali vplyv na všetky rozhodovacie procesy. Nakoniec chce podporovať prístup k spravodlivosti a bojovať proti beztrestnosti za porušovanie ľudských práv, rozvíjať partnerstvá s neštátnymi subjektmi, „uznáva potrebu podporovať spoločenské a kultúrne zmeny a zapojenie verejnosti do kampaní, a na zvýšenie povedomia a senzibilizácie“, aby pozitívnym spôsobom boli predstavovaní sodomiti, „transovia“ a iné. tzv. sexuálne menšiny.

Je zaujímavé, že zatiaľ čo v minulosti homosexuálne kruhy popierali, že by medzi nimi boli nadpriemerne zastúpené niektoré ochorenia, teraz „expert“ v správe zdôraznil, že kvôli početným chorobám postihujúcim toto prostredie (vyššie percento rakoviny prsníka a krčka maternice, infekcia HIV a psychické problémy, ako napríklad: úzkosť, depresia, samomrzačenie a samovražda) si vyžadujú osobitnú zdravotnú starostlivosť.

Christianitas

Lost Password

Sign Up