Ako vysluhovať sviatosť birmovania počas pandémie? Odpovedá Vatikán

dianie

Aký je správny spôsob platného vysluhovania sviatosti birmovania počas pandémie koronavírusu? V liste predsedom biskupských konferencií na to zareagovala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Píše, že táto otázka obsahuje “viaceré aspekty”.

“V prvom rade, musí byť krizma sprevádzaná kladením ruky alebo postačuje pomazanie? A po druhé, musí byť pomazanie urobené nahým palcom, aby bola sviatosť platne vyslúžená, alebo môže vysluhovateľ použiť aj nejaký nástroj, ako sú rukavice či tampóny?,” pripomína kongregácia.

Na prvú otázku podľa jej stanoviska odpovedala Pápežská komisia pre interpretáciu dekrétov Druhého vatikánskeho koncilu, porov. Notitiae 7 (1972) s. 281 – 285, ktorá uviedla, že pomazanie dostatočne vyjadruje aj kladenie ruky, takže súčasné kladenie ruky nie je pre jej platnosť nutné.

Druhá otázka, týkajúca používania nástrojov ako sú tampóny, bola nedávno položená Pápežskej rade pre interpretáciu legislatívnych textov. Formálna odpoveď na túto otázku bola táto: „Pre platnosť sviatosti birmovania právo stanovuje, že sa udeľuje riadnym vysluhovateľom [biskupom], alebo kňazom vybaveným na to osobitnou fakultou, a to prostredníctvom pomazania krizmou na čele, s vyslovením slov predpísaných v liturgických knihách (porov. kán. 880 § a 882 CIC). Použitie eventuálnych nástrojov (rukavíc, tampónov,…) zo strany služobníka neovplyvňuje platnosť sviatosti“.

“Napriek tomu zdôrazňujeme, že ak budú takéto praktiky prijaté, majú sa používať len do konca aktuálnej hrozby,” prihovára sa odpovedi prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Robert Sarah.

TK KBS

Lost Password

Sign Up