Sila Novény troch Zdravasov

spoznajvieru Viera a život Zaujímavosti

Zvyk modliť sa každý deň trikrát za sebou modlitbu Zdravas Mária vznikol v 13. storočí v Nemecku a modlitba sa stala veľmi populárnou medzi viacerými svätými, sv. Jána Bosca nevynímajúc.

Medzi modlitbami k úcte Panny Márie má práve táto modlitba osobitné postavenie. Na prosby benediktínskej mníšky sv. Matildy z Hackebornu, ktorá prosila Pannu Máriu o pomoc v  posledné hodiny svojho života, aby v  boji o jej dušu nevyhral diabol, bola jej zjavená Novéna troch Zdravasov, ako forma uctenia si Svätej Trojice cez zásluhy Panny Márie.  

Počas zjavenia Panna Mária sv. Matylde povedala :

“Chcem, aby si  sa každý deň modlila trikrát modlitbu Zdravas Mária. Prvou modlitbou budeš prosiť, že tak  ako mňa Boh Otec povýšil vo večnosti na trón slávy a spravil ma najmocnejšou stvorenou bytosťou na zemi a v nebi, tak aj ja budem môcť Tebe, ešte putujúcej na zemi, byť pomocou pri útokoch nepriateľa. Druhým Zdravas Mária prosíš o to, že ja, ktorá som dostala viac poznania o Svätej Trojici ako všetci svätci, môžem tvoju dušu posilňovať v posledných chvíľach svetlom viery a rozumu tak, aby ju temnota a omyl nezatienili. Treťou modlitbou Zdravas Mária budeš prosiť, aby tak ako mňa naplnil Duch Svätý sladkosťou jeho lásky a urobil zo mňa po Bohu najláskyplnejšiu postavu neba, že by som tak aj ja mohla Tebe sprístupniť Božiu lásku, ktorá premôže všetku trpkosť smrti.”

Svätá Matylda dosvedčila prisľúbenie, že ktokoľvek sa bude túto pobožnosť modliť počas života, okúsi pomoc nielen pri zomieraní, ale už aj počas pozemského života.  

Druhé zjavenie k modlitbe sa spája so svätou Gertrúdou, ktorá počas Vešpeir na sviatok Zvestovania Pána, mala videnie, ako počas Novény troch Zdravasov počula slová: “Po moci Otca, múdrosti Syna a milosrdenstva Ducha Svätého, nič sa nevyrovná moci, múdrosti a milosrdenstvu Panny Márie.”

Veľkými milovníkmi modlitby troch Zdravasov bol aj sv. Páter Pio, ktorý hovoril, že je s ňou spojená moc obrátenia zatvrdilých hriešnikov a častokrát sa udeľovala táto modlitba po svätej spovedi.

Novénu troch Zdravasov nájdete tu.

Lost Password

Sign Up